English version

ISSTC - Tranzistorovy Tesluv transformátor s preru?ovanym buzením

     Toto je m?j první polovodi?ovy TC, do té doby jsem konstruoval jen jisk?i??ové. Sekundár má délku 48cm, pr?měr 7,3 cm, drát 0,3mm, 1600z, rezonance bez toroidu 360kHz. Rezonance s "toroidem" z plechovek a plechové krabice je 235kHz. Tento sekundár byl p?vodně ur?en pro klasicky TC. Pro ISSTC se obvykle pou?ívají sekundáry vinuté velmi tenkym drátem. Tento sekundár také funguje, ale jeho délka je trochu v nepoměru s délkou vyboj? :). Primár má 4z 1mm, vinuté na pr?měru 16cm. Primár je cca 2cm nad za?átkem sekundáru. Buzení je jedno?inné s MOSFETem v provedení SMD typu STB25NM50N-1. Lze pou?ít i jeho ekvivalent STP25NM50N v pouzd?e TO220. Napájecí napětí je 60V, spot?eba je jen asi 10 - 15W. Oscilátor ?ídící gejt je UC3845 (obvod pro impulzní zdroje), p?eru?ova? je obvod 555. P?eru?ova? má opakovací frekvenci 20Hz, doba zapnutí je cca 6%. Budící elektronika se napájí samostatnym adaptérem 14 - 15V. Potenciometrem 10k se oscilátor ladí na rezonanci sekundáru.
     Délka sr?ení je a? 7cm, vyboje do uzemněnych p?edmět? a? 9cm.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma ISSTC - tranzistorového Teslova transformátoru s p?eru?ovanym buzením.


Sr?ení a? 7cm.


Vyboje do zá?ivky

TOHLE RADěJI NEZKOU?EJTE !!
budící obvod


SMD mosfet 550V 22A 0,11R.


Budící impulzy na tomto osciloskopu


primár, sekundár a jeho "toroid"

zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏