English version

ISSTC II. - Tranzistorovy Tesl?v transformátor s p?eru?ovanym buzením

     K tomuto TC jsem si navinul novy sekundár s pr?měrem 108mm a délkou 375mm drátem pr?měru 0,2mm. Rezonance bez zakon?ovací kapacity je 204kHz, rezonance s 6ti "plechoidy" 134kHz. Odpor drátu je cca 300R. Buzení je opět s obvodem IR2153, jako p?eru?ova? jsem zvolil UC3843 (nízkonapě?ová obdoba populárního UC3842). Mosfety jsou STW29NK50ZD s parametry: 500V, 29A, 95mR, 350W, 6450pF, 45/45/133/25ns, TO247. Zatím se mi je nepovedlo zni?it. Zenerovy diody G-S mají zabudované, tak?e externí není pot?eba pou?ít, ale kdy? u? jsem je v obvodu, tak jsem je tam nechal :). V provozu 100Hz odebírá tento teslák asi 1000W, s filtrací něco p?es 1600W. Po p?ipojení p?eru?ova?e závisí vykon na nastavené st?ídě. Vyboje do vzduchu jsou a? 25cm, do uzemněnych elektrod 30cm.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma ISSTC II. - tranzistorového Teslova transformátoru s p?eru?ova?em
schéma ISSTC II. - tranzistorového Teslova transformátoru s p?eru?ova?em
budi?


staré oddělovací trafo


ISSTC II. s hrotem


Ladění


bez hrotuzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏