English version

Impulzní zdroj 2x 35V 2x 5A 350W

     Zdroj pracuje v propustné topologii s jedním spína?em. V ?lánku o zdrojích je to II.A. Pracovní frekvence je cca 80-90kHz. Jako ?ídící obvod slou?í UC3844. Je podobny UC3842, ale st?ída je omezena do necelych 50%. Transformátor Tr1 vznikl p?evinutím trafa ze spínaného zdroje ATX, Ktery také pracoval v propustné topologii. Primár takovych traf mívá induk?nost okolo 6,4mH. Jádro je bez mezery. Primár je rozdělen na dvě poloviny; nejprve navineme jednu polovinu, pak ostatní vinutí po?ínaje sekundáry, a nakonec druhou polovinu. Je také mo?né pou?ít p?vodní spodní polovinu primáru a nep?evíjet ji. Zdroj se hodí nap?. k napájení zesilova?e. Má ochranu proti zkratu a p?etí?ení. Vystupní napětí je stabilizované. Zpětná vazba je zavedena p?es opto?len.
     V tabulce jsou r?zné MOSFETy s napětím 800 - 1000V pou?itelné jako T1. Pro vykon 350W by neměl typicky odpor ve vodivém stavu (Rdson typ.) p?ekro?it 0,8R. MOSFETy lze spojovat paralelně za ú?elem sní?ení odporu. Pochopitelně - ?ím men?í odpor, tím lépe (ni??í vodivé ztráty). Napětí UDS by mělo byt 900-1000V, v nouzi lze pou?ít i 800V (bude ale men?í rezerva). Uva?oval jsem také o pou?ití IGBT, ale nelze pou?ít ty na 600V. Ty na 1200V byvají p?íli? pomalé. Pokusy s IGBT BUP213 nebyly úspě?né, má daleko vět?í ztrátu ne? MOSFETy. Velice nadějně se tvá?í nap?. MOSFET SPP17N80C3 s odporem jen 0,25R. Poznámka: údaje v tabulce ?asem nebudou aktuální. Mohou se objevit vhodněj?í MOSFETy, nadějně vypadají i p?icházející 900V IGBT.

Typ Napětí Proud 25°C Sepnuty odpor 25°C Kapacita gejtu Ztráta 25°C ?asy (ns) Pozn.
UDS ID Rdson typ. (max) CGS PTOT td(on) tr td(off) tf
2SK2648 800V 9A 1,28R (1,5R) 1200pF 150W 30 120 95 60 kuch ATX
STW11NM80 800V 11A 0,35R (0,4R) 1630pF 150W 22 17 46 15 146K? GME
STW12NK90Z 900V 11A 0,72R (0,88R) 3500pF 230W 31 20 88 55 kuch ATX
2SK1363 900V 8A 1,1R (1,4R) 1300pF 90W 25 40 20 100 92K? TME
2SK2611 900V 9A 1,1R (1,4R) 2040pF 150W 25 60 20 95 92K? TME
IRFPE50 800V 7,8A ----- (1,2R) 3100pF 190W 19 38 120 39 55K? GME
SPP17N80C3 800V 17A 0,25R (0,29R) 2320pF 208W 25 15 72 6 ? TME, GME 40K? (prodají po 1ks?)
STW11NK100Z 1000V 8,3A 1,1R (1,38R) 3500pF 230W 27 18 98 55 69K? TME
STW18NK80Z 800V 19A 0,34R (0,38R) 6100pF 350W 46 32 140 32 108K? TME
STP10NK80Z 800V 9A 0,78R (0,9R) 2180pF 160W 30 20 65 17 ST, gme 52 K? -plast STP10NK80ZFP
FQA7N80 800V 7,2A 1,2R (1,5R) 1420pF 198W 35 80 95 55 41K? GME
IRFBE30 800V 4,1A ----- (3R) 1300pF 125W 12 33 82 30 23K? GME, jedině paralelně
IRFPE40 800V 5,4A ----- (2R) 1900pF 150W 16 36 100 32 65K? GME, jedině paralelně
2SK2397 800V 5A 1,7R (2,3R) 800pF 50W 25 100 130 70 kuch, jedině paralelně
SPP06N80C3 800V 6A 0,78R (0,9R) 785pF 83W 25 15 72 8 .

     Pozor! Impulzní zdroj by i p?es jeho jednoduchost neměli stavět za?áte?níci, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci m??e na vystup proniknout sí?ové napětí! Kondenzátory mohou z?stat nabité na nebezpe?né napětí i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


schéma impulzního zdroje 2x 35V 2x 5A 350W s regulací a ochranou.P?idáno: 2008
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏