English version

1-tranzistorovy zdroj s odvozenou stabilizací

     Toto je velmi jednoduchy samokmitající spínany zdroj postaveny pouze z dob?e dostupnych diskrétních sou?ástek, bez IO a optronu. Zdroj má pouze jediny tranzistor - vykonovy spínací T1. Optron je nahrazen odvozenou (nep?ímou) stabilizací. Vystupní napětí není snímáno p?ímo, ale je odvozeno od napětí na C2, které vzniká usměrněním pomocného vinutí II. Kdy? se C2 nabije na dostate?né napětí, za?ne zenerka vést a omezí proud do báze T1, ?ím? se sní?í ?í?ka pulz? (PWM) a napětí dále neroste. Mezi pomocnym vinutím II a sekundárním vinutím III platí transforma?ní poměr. Obě jsou usměrněné ve stejném (blokujícím) směru, a díky tomu platí p?ibli?ná úměra i mezi napětím na vystupu a C2. To umo?ňuje p?ibli?nou stabilizaci i bez optronu. Stabilizace je méně p?esná, proto?e se zde uplatňuje i rozptyl mezi vinutími, jejich odpor a změny úbytk? diod. Potla?ení zátě?e je proto hor?í. Naopak potla?ení sítě (sí?ového zvlnění a změn napětí) je i u tohoto typu zdroje p?ekvapivě velmi dobré.
     Vystupní napětí si m??ete upravit podle pot?eby. Sta?í změnit po?et závit? sekundárního vinutí (III). To má cca 1,17 z/V (zaokrouhlit samoz?ejmě na celé závity). Vystupní napětí je sní?eno o úbytek diody D1. Pro malá vystupní napětí (cca 6V a méně) nahra?te rychlou diodu D1 Schottkyho diodou na 40V nebo více. P?i p?estavbě na jiné vystupní napětí se u tohoto typu zdroje nemění zenerova dioda! (Zdroj nestabilizuje p?ímo vystupní napětí, ale pouze ?pi?kovou hodnotu napětí na závit, která se objevuje v blokující polaritě.) Transformátorek je maly feritovy EE. St?ední sloupek má pr??ez 4,5 x 4,5 mm a vzduchovou mezeru 0,4mm. Jádro lze získat z pomocného trafa z ATX. Jedná se o typické "malé vysoké" trafo. Primár má 200z drátem 0,12mm. Nejprve vineme polovinu primáru I. (100z), pak silnou vrstvu izolace, pak sekundár III, pak opět silnou vrstvu izolace, pak pomocné vinutí II, pak slab?í vrstvu izolace, a nakonec druhou polovinu primáru I. (opět 100z ve stejném směru). Tranzistor T1 m??e byt jakykoliv s Ucb = 800V a Uce = 450V nebo více, nap?. KSC5027, 2SC3150, 2SC3457, 2SC2979, 2SC2866 (Lze kuchnout z ATX nebo malého spínaného zdroje) nebo BUT11AF (lze levně koupit). Maximální vykon zdroje je cca 5W s T1 bez chladi?e a cca 12W s chladi?em.

     Pozor! Impulzní zdroj není ur?en za?áte?ník?m, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci se na jeho vystup m??e dostat sí?ové napětí! V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Za va?e p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě nebo majetku ned zodpovědnost.

schéma jednoduchého jednotranzistorového impulzního zdroje s odvozenou stabilizací
schéma jednoduchého jednotranzistorového impulzního zdroje s odvozenou stabilizacíP?idáno: 14. 11. 2011
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏