English version

Spínany sí?ovy zdroj proudu pro LED 1W - 5W

     Zdroj je ur?en pro napájení vykonné LED p?ímo ze sítě. P?edpokládá se pou?ití pro bílou LED, ale lze ho pou?ít i pro jiné barvy, nap?. modré, zelené, ?ervené, ?luté nebo dokonce UV. Schéma zdroje je na obr. 1. Zdroj pracuje jako blokující samokmitající impulzní měni?. LED není pro jednoduchost oddělena od sítě. P?edpokládá se taková montá?, která zabrání mo?nosti vodivych ?ástí. Sekundární vinutí napájející led slou?í sou?asně i jako pomocné (zpětnovazební) vinutí. Funkci spína?e plní T1, lze pou?ít nap?. typ KSC5027. Zdroj pracuje v proudovém módu. Proud LED je snímán na bo?níku Rx. P?i úbytku cca 0,65V se za?íná otevírat pomocny tranzistor T2 (nap?. BC547, 2SC945, BC237), ktery omezí proud bází T1 a tím i st?ídu PWM. Proto?e vystupní napětí je malé, je k usměrňování pou?ita dioda typu Schottky, která má maly úbytek a díky tomu vět?í ú?innost. Zdroj nemá pro jednoduchost napě?ovou vazbu a není tedy odolny proti p?ípadu, ?e by se LED odpojila nebo p?eru?ila. Obr. 2 znázorňuje, jak lze do zdroje napě?ovou zpětnou vazbu p?idat. Poté se zdroj stane odolnym proti provozu bez zátě?e a neohrozí ho závada na LED. Transformátor Tr1 je navinut na EE jád?e se st?edním sloupkem 4,5 x 4,5mm (z pomocného zdroje z ATX). Primární vinutí má 180z drátem pr?měru 0,2mm. Sekundární vinutí má 6z trojitě drátem 0,5mm. Nejprve se navine polovina primáru (90z), pak sekundár a nakonec druhá polovina primáru. Lze pou?ít i hotovy transformátorek ur?eny pro sí?ové zdroje 5V. Pomocné vinutí se nevyu?ije. T1 nevy?aduje pro vykony do 5W chladi?. Bo?ník Rx vypo?teme podle vzorce
R = 0,65V / I
I je po?adovany proud LED. LED diodu není nutné napájet maximálním proudem. Lze pou?ít men?í proud, zvy?í se tím její ú?innost i ?ivotnost. Zdroj pracuje na frekvenci cca 80kHz.

     Pozor! Impulzní zdroj není ur?en za?áte?ník?m, proto?e v?echny jeho ?ástí jsou spojeny se sítí. Dioda LED není galvanicky oddělena od sítě. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


Obr. 1 - Schéma spínaného sí?ového zdroje proudu pro LED diody 1W, 2W, 2,5W, 3W a 5W.


Obr. 2 - Doplnění zdroje o ochranu proti p?eru?ené LED.


Pokusné zapojení zdroje - 4 usměrňovací diody slou?í jako zku?ební zátě?. Pou?it hotovy transformátorek 5V.


Tr1 vlastní vyroby.


Bílá led HPE8-49KWB (vykon 1W, světelny tok 88lm, úbytek 3,3V, max. proud 350mA, světelná teplota 6000K, úhel 25°)


LED na chladi?i 37 x 37 x 7mm.


Svítící LED.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏