English version

Jakub?v ?eb?ík se zdrojem 12kV 300W

    Nebudu zde dlouze popisovat, co to je jakub?v ?eb?ík, k tomu slou?í obrázky a videa ní?e :). Jedná se o dvě elektrody s vysokym napětím, po kterych postupně ?plhá vyboj odspoda nahoru, pak zhasne a ihned se znovu zapálí dole. To se stále opakuje s frekvencí asi 0,2 - 10 Hz. V mém p?ípadě je vzdálenost elektrod dole asi 0,5 - 1cm, naho?e 3 - 4 cm a jejich vy?ka je 14cm. Jejich tvar je vidět z obrázk?.
    Toto za?ízení je t?eba napájet dosti silnym zdrojem vysokého napětí (alespoň 10kV s vykonem stovek Watt?). Nejjednodu??í mo?nost je pou?ít neonovy transformátor. Pokud v?ak není ?ádny k dispozici, lze pou?ít i impulzní zdroj vn popsany ní?e. Je to jednoduchy polom?stek, stejny jako u induk?ního oh?evu. Na jeho vystupu jsou p?ipojena 2 televizní vn trafa (ur?ená p?vodně pro provoz s násobi?em), která dávají ka?dé asi 5 - 6kV, tedy 10 - 12kV do série. Primáry jsou navinuty nově a mají ka?dy asi 50 závit?. (Sní?ením jejich po?tu lze zvy?it vystupní napětí, ale hrozí pr?raz sekundár?.) Ochranná ?árovka je v mém obvodě 100W + 200W paralelně. Tranzistory jsou na malém chladi?i ze zdroje ATX. Potenciometrem se nastavuje pracovní frekvence, měla by byt asi 18 - 30kHz (nastavuje se na nejlep?í efekt).

     Pozor! Za?ízení se napájí vykonnym zdrojem vysokého napětí! Kontakt s tímto napětím m??e byt smrtelny. Napětí navíc m??e p?eklenout zna?nou vzdálenost nebo prorazit izolaci. Vyboje vytvá?ejí jedovaté oxidy dusíku a ozón. Nutno větrat. V?e provádíte na vlastní nebezpe?í a za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě nebo majetku neberu zodpovědnost.


Schéma spínaného zdroje vysokého napětí pro Jakub?v ?eb?ík.


Fotografie ?eb?íku s dlouhou závěrkou. Ka?dy pruh je tvo?en jednou p?lperiodou sítě (10ms).

"Bezpe?né" pracovi?tě pro vysoké napětí.
Toto je ukázka, jak by to NEMěLO byt.


Trafa.


Oslňující vyboj ze zdroje. Délka a? 5cm.Video ke sta?ení najdete v sekci videa
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏