Kuriozity ze světa elektroniky

    

R?zné zajímavé fotky, které jsem nafotil :)


Myslíte si, ?e elektricky p?ímotop s vykonem 2000W napájeny z baterií neexistuje? To jste na omylu. V na?í malé republice se toti? dá sehnat úplně v?e. Posu?te sami...P?edstavte si tedy baterii, která by byla schopna del?í dobu dodávat vykon 2000W. Kdybyste jí opravdu vyhodili do komunálího odpadu, ur?itě byste tím ?ivotní prost?edí po?kodili opravdu hodně. V první ?adě by ale z?ejmě do?lo ke zna?nému po?kození zmiňovaného kontejneru, viz ilustrace ní?e...


Kondenzátor 47uF na 10uF


extravykonná UV - Zá?ivka s vykonem 120W (rozměry 38x1500mm podobně jako staré 65W zá?ivky). Velmi neobvykly kousek. Otestoval jsem jí na tlumivce pro rtu?ovou vybojku 125W, jak vidíte na obrázku ní?e, je funk?ní. Dostal jsem jí (zadarmo, děkuju :)) se slovy: "To je z nějakého tiskového stroje". Nic víc o ní nevím. Vyu?ití pro ní nemám, je to spí?e sběratelsky kousek.


ozna?ení zá?ivky PHILIPS TL M 120W/05RS MADE IN HOLLAND


V provozu. Vyza?uje silné UV světlo a dívat se do toho nedá.Zesilova? 4x 45W, ktery jsme stavěli s kamarádem. Sk?íň a zdroj jsou ze starého PC (AT). Uvnit? je deska ze spáleného autorádia, které kdosi p?epóloval. Mikroprocesor byl na ?kvarek, ale integrovany obvod koncového zesilova?e TDA7560 p?e?il. Tento obvod má 4 m?stkové vystupy 45W sinus. Napájení je 12V. Na desce z autorádia není kromě tohoto obvodu a pár odpor? a kondenzátor? nic vyu?ito. Chlazení je posíleno aktivním chladi?em z CPU.

Uvnit? zesilova?e.stary mě?ící p?ístroj během úpravy na stupnici 0 - 30V. Stupnice vytisknutá na inkoustové tiskárně.

Stupnice podsvětlená bílou LED (p?ístroj byl vybaven okénkem pro podsvětlení, p?vodně ur?enym pro ?árovku)St?eva 20" LCD během opravy.


Desky pod LCD.


impulzní zdrojMě?ení proudu tekoucího vodou p?i napětí 230V~. Tohle raději nezkou?ejte :).Vrchní ?ást vybuchlého elektrolytu, které jsem vysypal ze zdroje ATX. Zbytek z?stal na desce. Hliníkové pouzdro se zdeformovalo nárazem do plechového víka zdroje. To je d?kaz, ?e elektrolyty mohou byt opravdu nebezpe?né.Vnit?nosti barevné tiskové kazety z inkoustové tiskárny.


A ?erná kazeta. Je to jen plastová krabi?ka s molitanem nasáklym ?ernou barvou a kousek mědi. P?esto stojí okolo 450K?. Jen dolít barvu a tiskne se dál


Tiskové trysky. Mezi kazetou a papírem u? nic není - v tiskárně se tedy nemá co u?pinit a pokud do kazety dolijete cokoliv, není nic co by se po?kodilo :)Stolní kalkulátor se záhadnym neozna?enym p?epína?em. P?epína? je posuvny a má 3 polohy. Nezjistil jsem ?ádny vliv p?epína?e na chod kalkula?ky.


Po otev?ení kalkula?ky vás ?eká opravdu kuriozní pohled: P?epína? je jen kus plastu. ?ádná elektrická ?ástZáhadná deformace obrazu na CRT monitoru zp?sobená vadnym elektrolytem.Zapojení zá?ivky aneb "Patice? Co to je patice?"


A u? se svítí. To v té krabi?ce od filmu je startér. Ano, zá?ivkové osvětlení je moderní, ale takhle to opravdu nedělejteReprosoustava s dálkovym ovládáním...


... Zvukovy procesor byste tu hledali marně. Je zde klasicky potenciometr a motorek s p?evody.Vě?áky na ru?níky... nejsou vám podez?elé ?10 ?lánk? NiCd 2000mAh po pokusu o nabíjení konstantním napětím :)Nedávno jsem opravoval monitor, ktery byl ji? jednou opravován, pry "autorizovanym servisem". Jeden z kondenzátor? v obvodech horizontálního vychylování zde byl nahrazen celkem ?ty?mi kondenzátory, dvěmi v sérii a dvěmi paralelně. Dva znich byli zna?ky TESLA, nejspí? 25 let staré. Nevím, jak si někdo mohl myslet, ?e toto bude fungovat. Vysledek jeho sna?ení m??ete obdivovat na těchto úchvatnych obrázcích. Prostě zlaté ?eské ru?i?ky, p?í?tě si monitor opravte rad?i sami, hor?í to byt nem??e :).


Byl jsem po?ádán o opravu televizoru. Pry najednou p?estal jít obraz. Odkrytoval jsem ho a to, co jsem uviděl, dote? nechápu...


Celá deska a v?e uvnit? je posypené nějakou slámou, obilím a podivnymi krystalky (vypadají jako s?l). Sou?ástky jsou zkorodované a v?e ?elezné rezaté. Nedovedu si vysvětlit, jak se tohle v?echno dostalo dovnit?...


Nebohy obrazovy procesor


A te? to nejlep?í: Tohle v?e se během opravy a ?i?tění vysypalo z televizoru na podlahu (!!!).


Po vy?i?tění a vyměně odporu 47R 0,25W (zakrou?kován na jednom ze snímk?) televizor zázra?ně funguje.Z návodu ke stolnímu ventilátoru.Cívka ve zdroji ATX 300W na ?roubu (!!!)


Vybuchly 4W odporA? si vám bude zase někdo ztě?ovat, ?e mu sho?el zdroj v PC, mo?ná to myslel doslova :)
?rouby bez zá?ezu ?rouby bez zá?ezu ?rouby bez zá?ezu
A ?e vám na těch ?roubech něco chybí ?Opět záhadná kalkula?ka. Tektokrát s bezdrátovym p?enosem energie -smajlík házející blesky-. V?imněte si foto?lánku.


Po otev?ení vidíme, ?e energie z foto?lánku se opravdu p?ená?í bezdrátově -smajlík-. Nevedou od něj toti? ?ádné dráty. Nikola Tesla by měl radost. Energie z tu?kové baterie se v?ak p?ená?í bohu?el stále drátově.


Kalkula?ka funguje i bez foto?lánku. Jak jistě mnozí pochopili, je to jen kousek lesklé fólie. Bez baterie pochopitelně nefunguje.


Rozebraná kalkula?ka.Menu CRT monitoru. Nic zvlá?tního na něm, kdy? je p?epnuté do angli?tiny nebo v?ech ostatních jazyk? kromě jednoho...


...ale po p?epnutí do jakéhosi asijského jazyka se zobrazí jedna polo?ka navíc - po?ítadlo provozních hodin. Zobrazuje, ?e monitor byl v provozu 14 024 hodin.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏