English version

Elektricky lapa? hmyzu II.

     Princip ?innosti elektrického lapa?e hmyzu je jednoduchy. Hmyz je p?ilákán UV zá?ivkou DZ UV 11W a usmrcen napětím 2kV=. Zá?ivka typu DZ nepot?ebuje startér - ten je zabudován uvnit?, nutná je jen vhodná tlumivka. Napětí cca 2kV= (6x amplituda sítě) je získáno násobi?em. Hodnoty sou?ástek v násobi?i nejsou kritické.
     Levné lapa?e prodávané v supermarketech, pou?ívající velmi neú?innou UV ?áROVKU a napětí m?í?ky 650V=, se s tímto lapa?em nemohou rovnat. Elektricky lapa? hmyzu se umis?uje co nejblí? stropu.

     Pozor! P?ed manipulací se za?ízením je nutné ho odpojit od sítě a vybít kondenzátory nap?. spojením drát? m?í?ky izolovanym ?roubovákem! Na m?í?ce je vysoké napětí a není oddělena od sítě. Je nutné zamezit jejímu doteku. Za?ízení stavíte na vlastní nebezpe?í, autor nebere za p?ípadné újmy ?ádnou zodpovědnost.

schéma elektrického lapa?e hmyzu domácí vyroby
Schéma elektrického lapa?e hmyzu.

elektricky lapa? hmyzu domácí vyroby
Elektricky lapa? hmyzu domácí vyroby


Lapa? v provozu

zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏