English version

Laserová dioda z CD-RW zapaluje sirky

     Vytvo?il jsem vylep?eny napájecí zdroj pro laserovou diodu - stabilizátor proudu s obvodem 7805. S odporem 33R dává proud cca 155mA. Proud je vypo?ten dle vzorce: I = 0,005 + (5 / R). Proud je ur?en tím, ?e na odporu je stabilizování napětí 5V a vypo?ítat se tedy dá podle ohmova zákona. P?i?íst se musí klidovy proud 7805 z vyvodu "zem", co? je 5mA. Stabilizátor pot?ebuje dostate?ny chladi?. Napájecí napětí je asi 10 - 30V. (Napětí neovlivňuje proud.) P?i vy??ím napětí se 7805 více zah?ívá. Zdroj proudu lze vytvo?it také s obvodem LM317, viz schéma ní?e.
     Zaost?eny paprsek z laserové diody CD-RW napájené proudem 155mA doká?e zapálit sirku během 1 - 3 sekund.


Laser T?ídy IIIb

     Pozor! Tyto laserové diody jsou extrémně nebezpe?né! Jejich světlo m??e nenávratně po?kodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. Světlo infra?ervenych diod je navíc (témě?) neviditelné. Laserovy paprsek m??e zp?sobit popálení nebo po?ár. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, autor nebere za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

schéma jednoduchého napájecího zdroje pro laserovou diodu z vypalova?ky CD-RW
schéma jednoduchého napájecího zdroje pro laserovou diodu


Laser zapaluje sirky
Videa s laserem zapalujícím sirky ke sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏