English version

Vykonny laser z DVD-RW

     Dostala se mi do ruky nefunk?ní mechanika DVD-RW. Její osud byl jasny :). V mechanice se nalézají hned dvě laserové diody schopné pálit do p?edmět?. Jedna je infra?ervená (pálila CD) a jedna ?ervená (pálení DVD). Obě diody mají ?ádově stejny vykon a tepelné ú?inky (ta infra pálí o něco víc). Světlo té infra je v?ak témě? neviditelné (a proto velmi nebezpe?né!!!). Z ?ervené diody se dá také vyrobit silné laserové ukazovátko nebo laser-?ou. Obě diody napájím proudem 175mA. Zajímavé je to, ?e v laserové jednotce je jakysi hranol, ktery spojuje oba paprsky do jednoho. Diody jsem proto z jednotky nevykuchával (mechanika není moc stará a diody jsou nějaké moderní typy, které by do optiky z ukazovátka nebo laserové tiskárny stejně nepasovaly). Hliníkovy kryt slou?í (kromě ho??íkového těla jednotky) také jako chladi?, a proto ho není vhodné odstraňovat. Diody mají max. pracovní teplotu 50°C a měla by byt co nejmen?í (vy??í teplota sni?uje ?ivotnost i ú?innost). K jednotce jsem p?iletoval 2 kablíky pro obě diody a vyrobil zdroj, ktery umo?ňuje p?epínat provoz infra diody, ?ervené diody nebo obou najednou. (Pozor, p?i provozu obou vzniká hodně tepla.) Pomocí objektivu (pohyblivá ?o?ka na cívkách těsně u disku) byl laser v mechanice soust?eděn do ohniska jen několik mm od ?o?ky. Odstraněním objektivu získáte rovnobě?ny paprsek o pr?měru 5mm (tedy laserové ukazovátko nebo zdroj pro laser show). pokud chcete pálit do p?edmět?, nahra?te objektiv nějakou ?o?kou s men?ími dioptriemi.

Co v které mechanice najdete:
- V mechanice DVD-RW jsou hned 2 vypalovací diody: ?ervená pro pálení DVD a infra?ervená pro pálení CD.
- Slabé ?ervené diody 1mW z DVD-ROM (?tecí mechaniky) jsou pou?itelné jen k vyrobě ukazovátka nebo slabé laser-show, nikoliv k pálení do ně?eho.
- V kombech CD-RW/DVD-ROM (mechaniky které pálí CD a ?tou DVD...dnes u? p?e?itek), je vypalovací infra?ervená dioda a slabá ?ervená (jako v DVD-ROM)
- A na závěr, diody z oby?ejnych ?tecích CD-ROM jsou k úplně ni?emu :). Tento seznam uvádím proto, abych se vyhnul neuslálym dotaz?m, zda bude dioda z CD-ROM pálit. NEBUDE!!!

pozor laserové zá?ení
Laser t?ídy IIIb

     Pozor! Laserové diody z DVD-RW vyza?ují viditelné a neviditelné laserové zá?ení a jsou extrémně nebezpe?né! Jejich světlo m??e nenávratně po?kodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. Laserovy paprsek m??e zp?sobit popálení nebo po?ár. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, autor nebere za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

Zapojení dvojitého laseru z DVD-RW s p?epínáním
Zapojení dvojitého laseru z DVD-RW s p?epínáním (infra-obě diody-?ervená). Odpor ur?uje proud. LM317 je samoz?ejmě na chladi?i. úbytek infra diody je 2,15V a úbytek ?ervené diody 2,5V.


napravo od motoru laserová jednotka, nalevo sníma? systému Light Scribe (Tisk obrázk? na vrchní stranu DVD p?ímo v mechanice. K tomu je nutno snímat polohu DVD).


Zde je vidět slabé světlo sníma?e Light Scribe.


?erveny laser ve ?tecím módu.


Umístění laser?.


Schéma funkce laserového systému (pohled ze spodu, bez hliníkového krytu). Zajímavy je zde hranol, ktery spojuje oba lasery do jednoho paprsku a umo?ňuje tím dokonce i pou?ití obou diod sou?asně. Infra?erveny a ?erveny paprsek se vzájemně rozbíhají jen o 0,06°.


A zde u? je laserová jednotka vykuchaná krejzy


Obě diody s p?iletovanymi kablíky.


?ervená dioda


Infra dioda. Jení světlo vypadá ve srovnání s ?ervenou diodou slabé, ale vykon je ?ádově stejny. Sníma? CCD je na něj málo citlivy a lidské oko je?tě méně. Zde je jednotka je?tě s objektivem.


... a zde u? bez objektivu (vzniklo laserové ukazovátko s rovnobě?nym paprskem).


Pálení do plastové krabi?ky pomocí externí ?o?ky (?erveny laser).

laser z DVD-RW pálí plast
A u? pálííííííí chacha smajl


?erveny laser. Kromě hlavního paprsku jsou zde vidět i slabé vedlej?í paprsky.


Paprsek rozptyleny ?o?kou.


Paprsek letící vzduchem.


Porovnání s laserovou diodou "F-LASER 5MW" s vykonem 5mW (z GME). Pou?il jsem proud 48mA, maximum je 50mA. Je zde vidět, ?e paprsek 5mW laseru je dokonce slab?í ne? vedlej?í paprsky DVD-RW laseru.


Laser namí?eny z okna.


Paprsek dopadající na ze?.

uzav?ená otev?ená laserová dioda
Takto vypadají vyjmuté laserové diody. Vlevo je vidět klasická uzav?ená dioda, vpravo dioda s otev?enym pouzdrem (open-can). Otev?ená dioda má nechráněny ?ip a je nutno s ní zacházet velice opatrně! Vnit?ností diody se nesmíte nikdy dotknout a musí byt chráněna p?ed vniknutím ne?istot.


Kromě DVD-RW mechanik pro stolní PC lze zajímavé diody získat i z mechanik pro notebooky.


?áste?ně rozebraná mechanika z notebooku.


Modul s laserovymi diodami p?ed a po odkrytování. Jsou zde integrované diody s netypickym pouzdrem a proto jsem je ponechal v p?vodní optice.


Modul po odstranění zbyte?nych ?ástí optiky (p?ední ?o?ky a ?ikmého zrcadla) a po naletování kablíku k anodě ?ervené diody. Katoda je spojena s chladi?em a není tedy nutné na ní letovat. Cely modul lze pro lep?í chlazení také p?i?roubovat k p?ídavnému chladi?i.


Kompaktní laserovy modul z notebooku v provozu.


Laserovy modul z notebooku p?ipevněny ke chladi?i pro lep?í chlazení.


Laserovy modul z notebooku p?ipevněny ke chladi?i, záporny pól je p?iletován k tělu modulu, aby se p?ede?lo zbyte?nému letování diody.


Na závěr nějaká videjka - Zapalování 5 sirek a pálení do plastu.


Video s postupem rozebrání DVD-RW mechaniky z notebooku.

upozornění pro lamy
Jasně tu ?íkám, ?e laserová dioda se nesmí p?ipojit p?ímo ke zdroji ani baterii. V?dy je nutno pou?ít stabilizátor dle schématu, nebo správně vypo?ítany sériovy odpor (o odporu více zde). P?esto mi u? mi p?es 30 lidí psalo, pro? laserová dioda p?ipojená na 9 nebo 12V nefunguje. Nefunguje, proto?e se spálila. Jestli jsi udělal stejnou blbost, tak mi to nepi? - nezajímá mě to :) Děkuji.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏