English version

Laserové diody 1W 808nm

     Nedávno se mi poda?ilo získat několik vykonněj?ích laserovych diod. Mají vykon 1W a vlnovou délku 808nm. To byvá typická vlnová délka pro pumpování zeleného DPSS laseru. Tyto diody se v?ak pou?ívají i k pr?myslovym a léka?skym ú?el?m nebo jako p?isvětlení infrakamery. Vykon diod je mnohanásobně vy??í, ne? u diod z CD-RW a DVD-RW mechanik (vypalova?ek). Nejprve jsem zkou?el diodu chladit zastr?ením mezi ?ebra chladi?e. To se ukázalo jako nedostate?né. Dioda je u? po 10-20s p?íli? teplá. Zjistil jsem, ?e tyto diody z těsné blízkosti pálí do ?erného plastu nebo izola?ní pásky i bez optiky. Také jsem zkou?el zaost?ovat paprsek ?o?kou dr?enou v klepající se ruce :) ale to není ideální ?e?ení. Potom jsem diodu p?ipevnil ke chladi?i ze zdroje ATX. S tím má dioda daleko lep?í kontakt a nep?eh?ívá se. P?ed diodu jsem umístil optiku z CD mechaniky. Tou u? se dá paprsek docela rozumně zaost?it. Bál jsem se, ?e se plastová ?o?ka bude tavit, ale nestalo se. Nevyhou je, ?e ?o?ka se tě?ko nastavuje p?esně do osy diody a tak se paprsek nedá moc dob?e zaost?it. Napadlo mě také vyu?ít elektromagneticky systém zaost?ování z CD nebo DVD mechaniky a ost?it pomocí potenciometru, ale nakonec jsme se k tomu nedostal. Poda?ilo se mi získat ?roubovací optiku se skleněnou ?o?kou, která je ur?ena pro ?ervené diody od cca 600nm a pro infra?ervené diody s více ne? 800nm. Pr?měr diody je 9mm, pouzdro TO-5. Optika umo?ňuje p?esné zaost?ování laseru ?roubováním ?o?ky v "?ervu" s jemnym závitem. Lze zaost?it do blízkého ohniska i do rovnobě?ného paprsku. Diodu lze napájet bu? p?es odpor z regulovatelného zdroje (hor?í ?e?ení) a nebo pomocí stabilizátoru proudu s LM317T ze zdroje s napětím v rozmezí 7-16V (lep?í ?e?ení). Obvod LM317T je nutno umístit na chladi?. Proud je ur?en odporem R1. Jeho hodnota se ur?í vypo?tem R = 1,25 / I. Lze pou?ít nap?. tyto odpory nebo kombinace odpor?: 3x 3R3 / 0,6W paralelně pro 1136mA, 2x 0R51 / 1W sériově pro 1225mA, 1x 1R / 2W pro 1250mA.

P?ípadnym zájemc?m mohu prodat p?ebyte?nou laserovou optiku a drobné sou?ástky pro zdroj. Více info zde.

pozor laserové zá?ení
Laser t?ídy IV

     POZOR !!! Tyto laserové diody vyza?ují neviditelné laserové zá?ení a jsou extrémně nebezpe?né! Jejich světlo m??e nenávratně po?kodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. V?dy je nutno pou?ívat ochranné bryle. K pozorování pou?ijte kameru. Laserovy paprsek m??e zp?sobit popálení nebo po?ár. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, autor nebere za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

     Poznámka: Blízké infra?ervené světlo m??e byt p?i velmi vysokych intenzitách slabě viditelné, ale pokud dojde k situaci, ?e je ji? vidět slabé ?ervené světlo, ve skute?nosti se díváte do světla extrémní intenzity a hrozí po?kození zraku! Zdánlivě maly jas je zp?sobem malou vnímavostí oka k této vlnové délce. Z tohoto d?vodu jsou infra?ervené lasery velmi o?idné. Citlivost kamer a fotoaparát? k infra?ervenému zá?ení je vět?í. To, co je zobrazeno ní?e, nelze pouhym okem pozorovat!


Schéma stabilizovaného zdroje proudu pro laserovou diodu a nejjednodu??ího zdroje.


Vyvody laserové diody a obvodu LM317T (pouzdro TO220).

Parametr hodnota jednotka
Pouzdro-pr?měr 9 mm
Vlnová délka 808 +/- 5 nm
Jmenovity vykon 1000 mW
Jmenovity proud 1160 mA
Maximální proud 1300 mA
Prahovy proud 200 mA
úbytek napětí p?i jm. I 1,83 V
Diferenciální ú?innost 1,04 mW/mA
Max. pracovní teplota 50 °C
?ivotnost 10 000 h
?ivotnost v rukou lamy 1 ns
Parametry laserovych diod


Laserové diody 1000mW 808nm v pouzd?e TO-5 (pr?měr 9mm).


Uvnit? laserové diody je vidět ?ip se ?ty?mi p?ívodními drátky.

Uvnit? laserové diody je vidět ?ip se ?ty?mi p?ívodními drátky


Uvnit? laserové diody je vidět ?ip se ?ty?mi p?ívodními drátky1. test diody - ukázka, jak by chlazení nikdy vypadat nemělo :). Na víc ne? 10s se to pou?ít nedá. Dioda s chladi?em témě? nemá kontakt.


2. test - tady u? to opravdu chladí. Dioda je p?ipevněna na chladi? celou spodní plo?kou. Dá se to provozovat bez problému několik minut.


Vyvody diody procházející dírou v chladi?i.


Detail p?ipevnění laserové diody.


Test diody


Optika z CD-ROM mechaniky

Optika p?i?roubovaná ke chladi?i s diodou.


Laserová optika pro 9mm diodu s rukojetí.


Rozebraná laserová optika


Hlavice se závitem pro ?roubovací ?o?ku.


?o?ka ve ?roubu.


Dioda zasazená do hlavice


Sestaveny laserovy modul.


Propálená krabi?ka od CD :).


Rovnobě?ny paprsek.


Paprsek zaost?eny do blízkého ohniska.


Jde s tím pálit i d?evo. Nápisy vypálené do prkna :).


Laser propalující díru do ?ty? plastovych desek za sebou.
Video 1 - první experimenty s diodou p?i 1000mA. Napájí se p?es odpor 3R9 / 10W z regulovatelného zdroje, provizorní chlazení (lze zapínat jen krátce). Dioda pálí s ?o?kou i bez ?o?ky.


Video 2 - Dioda na plechovém chladi?i z ATX, optika z CD-ROM. Propaluje a krájí krabi?ku o CD, ?e?e pásku a zapaluje sirky.


Video 3 - Laser se ?roubovací optikou zapaluje 3x tu samou sirku. Poprvé s hlavi?kou, poté 2x bez hlavi?ky (pouze d?evo).


Video 4 - Laser 1W 808nm ?e?e igelit. Proud 1160mA.


Video 5 - Laser ?e?e krabi?ku od CD, pásku a vypaluje do krabi?ky od CD díry (ze zadní strany).


Video 6 - Vypalování nápis? laserem do d?eva a kartonu


Video 7 - Automaticky laserovy trubko?ez :)

není ur?eno lamám
Vykonné laserové diody opravdu nejsou ur?eny lamám. Kdy? mi někdo napí?e, ?e tu kecám, proto?e má tu samou diodu a ta dioda 1) není infra?ervená ale ?ervená, a 2) ta dioda není rozhodně tak silná, jak tvrdím, proto?e svítí slabě, ?lověk by mlátil hlavou do zdi...zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏