English version

LED-?árovka

     LED ?árovky se dnes stávají velmi populárním úspornym zdrojem světla. Jejich světelny tok se sice nevyrovná klasickym ?árovkám nebo úsporkám, ale jejich vyhodou je velmi malá spot?eba, vět?inou 0,5 - 3W. Taková LED-?árovka se sice dá koupit v ka?dém obchodě, ale správny bastlí? si jí raději postaví sám, p?esně podle svych po?adavk? :). M??eme volit r?zné barvy, pravděpodobně v?ak sáhneme po bílych LED. U bílych LED je je?tě mo?nost volby mezi r?znymi světelnymi teplotami, od teplé bílé barvy imitující klasickou ?árovku a? po denní světlo (2700 - 10 000K). Dále je pot?eba se rozhodnout mezi bodovymi LED a rozptylkami. K vyběru je spousta typ? s úhlem vyza?ování od 10° a? do 150°. Cena diod LED s technickym pokrokem stále klesá, jejich světelná ú?innost naopak roste. P?epo?et svítivosti na světelny tok naleznete v mojí online kalkula?ce.
     Pro napájení LED ?árovky ze sítě je pot?eba vytvo?it vhodny p?ed?adník. Pro malé vykony a malé rozměry se nehodí transformátor, proto se nej?astěji pou?ívá kapacitní srá?ení pomocí kondenzátoru na st?ídavé napětí 250V~ nejlépe ve t?ídě X2. Odpor v sérii (220R - 2k2) se pou?ívá k omezení zapínacího nárazu. Ke kondenzátoru se je?tě p?ipojí bezpe?nostní paralelní odpor okolo 1M, ktery zajistí jeho vybíjení po vypnutí. Sra?ené napětí se usměrní miniaturním m?stkem nebo ?tve?icí diod. Vět?ina bě?nych levnych LED je konstruována pro proud 20mA, tomuto proudu odpovídá p?i malém po?tu led (maly úbytek) kondenzátor okolo 330nF. LED diod lze zapojovat do série r?zné mno?ství, bez změny hodnot sou?ástek a? 20. Pro vět?í mno?ství led zvolte vět?í kapacitu. Online vypo?et LED ?árovky naleznete dole. Nejbě?něj?í velikost LED je 5mm.
     Já jsem pro pokusnou LED?árovku zvolil 5ks studeně bílych LED 5mm s proudem 20mA a velkym úhlem 150°. Jako objímka slou?í patice od staré úsporky s klasickym závitem E27. Tyto diody mají kv?li velkému úhlu svítivost jen 200mcd.
     Pro druhou LED ?árovku jsem zvolil 15ks 5mm LED s typickou svítivostí 15 000 mcd a úhlem 25-30°. Jejich max. proud je 30mA, úbytek 3,1V, ?ivotnost 100 000h. Patice je opět z úsporky E27. Zdroj je vylep?eny s elektrolytem. Ten odstraňuje stroboskopicky efekt a také chrání LEDky p?ed zapínacími nárazy a ?pi?kami ze sítě. Ledky jsem p?vodně pova?oval za typ na 20mA, podle toho jsem také volil proud :). I tak svítí docela slu?ně.

     Pozor! Zdroj této LED-?árovky nep?edstavuje galvanické oddělení. Cely obvod v?etně LED diod je pod sí?ovym napětím, vodivé ?ásti musí byt chráněny proti dotyku. Na vstupu sí?ového napětí musí byt pou?ita pojistka nebo odpor s funkcí pojistky. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Riziko úrazu elektrickym proudem a po?áru.

zapojení - LED ?árovka na 230V s LED diodami 20mA.
LED-?árovka na 230V s LED diodami 20mA.

patice úsporky a ví?ko od spreje :)
patice úsporky a ví?ko od spreje :)

Rozptylné led 5mm 150° s jejich typickym tvarem.
Rozptylné led 5mm 200mcd 150° s jejich typickym tvarem.

LED ve ví?ku
LED ve ví?ku

v?echny díly p?ipravené k sestavení
v?echny díly p?ipravené k sestavení

u? jen zav?ít
u? jen zav?ít

A u? to svítí :)
A u? to svítí :)

lampi?ka s LED ?árovkou
lampi?ka s LED ?árovkou

LED ?árovka z blízka
LED ?árovka z blízka

Takhle to vypadá
Takhle to vypadá


Za?íná vyroba LED-?árovky 2
Za?íná vyroba LED-?árovky 2

Sletované ledky v plastovém kole?ku, patice
Sletované ledky v plastovém kole?ku, patice

Test LED?árovky 2
Test LED?árovky 2

u? jen zav?ít...
u? jen zav?ít...

a LED ?árovka 2 je hotová :)
a LED ?árovka 2 je hotová :)

LED-?árovka v lampi?ce
LED-?árovka v lampi?ce

Hezky svítí :)
Hezky svítí :)


Vypo?et LED ?árovky

První formulá? umo?ňuje vypo?et hodnot sou?ástek LED ?árovky podle po?adovaného proudu a po?tu LED, jejich úbytku a parametr? sítě. Druhy formulá? p?edstavuje reverzní vypo?et - zjistí proud protékající LEDkami podle známych hodnot sou?ástek. Umo?ňuje nap?. i ově?it, jak vyrazně bude proud ovlivněn zaokrouhlením hodnot vypo?tenych v prvním formulá?i. Zadejte modré údaje, ?ervené budou vypo?teny. Celkovy úbytek LED by neměl byt vět?í, ne? polovina amplitudy sítě (162V se sítí 230V~), proto?e LED-?árovka by pak byla více citlivá na kolísání napětí v síti (kolísání sítě o 10% by vyvolalo změnu proudu LED vět?í ne? 20%). P?i nesplnění tohoto po?davku nebo dělení nulou hlásí chybu.

zapojení - LED ?árovka na 230V s LED diodami 20mA.

Napětí sítě:   V~
Frekvence sítě:   Hz
úbytek napětí LED:   V
Po?adovany proud LED:   mA
Po?et sériově zapojenych LED:  
Kapacita C1:  
uF
Kapacita C2:  
uF
Napětí na C2 (zvolte na vy??í):  
V
Odpor R1 a R2 (oba stejné):  
ohm
 

Napětí sítě:   V~
Frekvence sítě:   Hz
úbytek napětí LED:   V
Po?et sériově zapojenych LED:  
Kapacita C1:   uF
Odpor R1:   ohm
Odpor R2:   ohm
Proud LED:  
mA
 zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏