English version

Levitátor - p?ístroj umo?ňující levitaci kovovych p?edmět?

     Levitace byla odjak?iva něco tajuplného a ohromujícího. Lidé si jí ?asto spojovali s magií, duchy, UFO a podobně neuvě?itelnymi jevy. P?i tom se ale jedná jen o poměrně jednoduchy fyzikální jev. Dokazuje to tento p?ístroj, ktery umo?ňuje levitaci (vzná?ení se) kovovych p?edmět? z magnetickych kov? (nej?astěji ?eleza). P?edmět vlo?eny do tohoto p?ístroje se vzná?í ve vzduchu, ani? by ho cokoliv viditelného dr?elo. Takovymto p?ístroj?m se ?íká nap?. Levitátor, Levitron, levita?ní ?i antigravita?ní za?ízení.
     Princip ?innosti je jednoduchy. Proto?e pod samotnym magnetem nebo elektromagnetem by se p?edměty nevzná?ely (bu?to by spadly, nebo by p?isko?ily), je k elektromagnetu p?idána elektronická regulace jeho vykonu závislá na poloze p?edmětu. Optická závora slo?ená z infra LED a infra fotodiody snímá polohu p?edmětu. Pokud se p?edmět dostane p?íli? vysoko, fotodioda bude méně osvětlena a obvod zajistí sní?ení proudu cívkou elektromagnetu. Pokud bude naopak p?edmět p?íli? nízko, fotodioda bude osvětlena více a proud elektromagnetem se zvy?í. K regulaci je pou?ita 1/2 OZ 1458, pop? 4558 a vykonovy MOSFET s chladi?em. Elektromagnet lze pou?ít z nějakého velkého starého relé. M?j měl p?vodně asi 20 000 závit? pr?měru 0,1mm, toto vinutí jsem odstranil a nahradil ho 1200 závity 0,4mm. Cívka má odpor asi 8R a není ur?ena pro trvaly provoz p?i plném napětí 12V, proto?e by odebírala 18W. P?i provozu za?ízení s levitujícím p?edmětem je v?ak skute?ny ztrátovy vykon cívky mnohem men?í (asi 2-6W). Proto by za?ízení také nemělo byt dlouhodobě v provozu, pokud v se v něm nevzná?í ?ádny p?edmět (v tomto stavu je na cívce témě? 12V). Proto?e r?zné fotodiody mají r?znou citlivost, m??e byt pot?eba upravit hodnotu odporu R1. Pokud je fotodioda osvětlená, mělo by na ní byt méně ne? 6V a na elektromagnetu témě? 12V. Pokud není osvětlená (paprsek je p?eru?en), mělo by na ní byt více ne? 6V a na elektromagnetu (témě?) nulové napětí. P?i problémech s o?ivením levitátoru (p?edmět se rozkmitává) m??e byt pot?eba změnit ?asovou konstantu obvodu. To provedete změnou hodnoty kondenzátoru C1. Zkusmo měňte hodnotu nahoru nap?. na 10u a? 22u, p?ípadně dolu na cca 2u2 a? 1u, a? se obvod dostane do stabilního stavu.

     Pozor! Za?ízení nenechávejte v provozu bez dozoru.

Schéma levitátoru (p?ístroje pro levitaci)
schéma levitátoru

levitující baterie
Vzná?ející se baterie

levitující zapalova?
Zapalova?


Kalafuna


Kuli?ka z lo?iska


Pohled na cely levitátor


"ru?ní" test levitátoru :)


elektronika levitátoru


2x video Levitátoru v provozu (ni??í kvalita).


Video Levitátoru v HD.

Videa v ni??í kvalitě jsou také ke sta?ení v sekci Videa.

Dal?í zajímavé stránky věnující se levitátoru:
http://c4r0.elektroda.eu/_hv/index.php?page=electronics/lev&lang=0zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏