English version

Nabíje? akumulátor? Li-ion a Li-pol

     Toto je jednoduché zapojení nabíje?ky Lithium-Iontovych (Li-ion) a Lithium-Polymerovych (Li-pol) ?lánk?se známym integrovanym obvodem LM317. Pr?běh nabíjení je znázorněn na grafu ní?e. Nabíjení probíhá nejprve v proudovém re?imu - na ?lánku roste napětí, proud je konstantní. Po dosa?ení cílového napětí (Umax) p?ejde nabíje? do napě?ového re?imu, kdy napětí na ?lánku je konstantní a proud se asymptoticky blí?í k nule. Ve chvíli, kdy proud u? je maly, je ?lánek nabity. Cílové napětí ?lánk? Li-ion a Li-pol byvá obvykle 4,2V (u některych typ? 4,1V) Cílové napětí není to samé, jako jmenovité napětí. To je vět?inou 3,7V (někdy 3,6V). ?lánky není nutné nabíjet na plnych 4,2V, proto?e tím klesá jejich ?ivotnost. Pokud sní?íte cílové napětí na 4,1V, klesne kapacita ?lánku o 10%, ale ?ivotnost (po?et cykl?) se zvy?í témě? na dvojnásobek. P?i pou?ívání by se ?lánky neměly nikdy vybíjet pod 3,4 a? 3,3V. ?lánky Li-ion a Li-pol nemají rádi skladování v nabitém ani vybitém stavu, měly by se skladovat ?áste?ně nabité.
     Schéma nabíje?e je na obrázku ní?e. Obvod LM317 slou?í jako napě?ovy stabilizátor. Li-ion a Li-pol jsou dosti náro?né na p?esnost nabíjecího napětí. Pokud je chcete nabíjet na plné napětí (vět?inou 4,2V), je nutné toto napětí nastavit s p?esností +/- 1%. ?lánky jsou toti? velice choulostivé na p?ebití. Pokud nabíjíte na 90% kapacity (4,1V), posta?í i o trochu men?í p?esnost (cca 3%). Obvod LM317 poskytuje poměrně p?esnou stabilizaci napětí. Cílové napětí se nastavuje trimrem P1. Nastavujeme bez p?ipojeného ?lánku, proto?e napětí na prázdno odpovídá cílovému napětí. Stabilizace proudu není tak kritická jako stabilizace napětí, tak?e pro ni posta?í snímání proudu pomocí bo?níku a p?echodu NPN tranzistoru. Pokud úbytek na bo?níku Rx dosáhne cca 0,95V (sou?et úbytk? napětí p?echodu tranzistoru B-E a diody 1N4007), tranzistor se za?ne otevírat. Tím se sni?uje napětí na vyvodu adj a dochází ke stabilizaci proudu. Proud je ur?en hodnotou Rx. Volí se podle typu nabíjeného ?lánku. Pro nabíjecí proud 200mA jsem pou?il hodnotu 4R7. Hodnotu Rx vypo?ítejte: Rx = 0,95 / Imax. Do série s ?lánkem je dobré z bezpe?nostních d?vod? zapojit vhodně dimenzovanou pojistku. Napájecí napětí nabíje?e by mělo byt v rozmezí cca 9 - 24V. P?íli? vysoké napájecí napětí zvy?uje v ztrátu obvodu LM317, p?íli? nízké napětí by neumo?nilo správny provoz (je nutno po?ítat i s úbytkem napětí na bo?níku a minimálním úbytkem na integrovaném obvodu). Obvod LM317 umístěte na dostate?ně velky chladi?. Nabíje? je odolny v??i zkratu na vystupu. Ztráta LM317 v nejnep?íznivěj?ím p?ípadě (zkrat) je: P = Uvst x Imax. Maximální povolená ztráta LM317 ve verzi TO220 je 20W.

     Pozor! ?lánky Li-ion a Li-pol mohou v p?ípadě zkratu, p?ebíjení, p?íli? vysokého nabíjecího nebo vybíjecího proudu, vysoké teploty, mechanického po?kození nebo jiného nevhodného zacházení explodovat!

Schéma nabíje?e akumulátor? Li-ion a Li-pol s LM317 a zapojení vyvod? tohoto obvodu v pouzd?e TO220.
Schéma nabíje?e akumulátor? Li-ion a Li-pol s LM317 a zapojení vyvod? tohoto obvodu v pouzd?e TO220.

Pr?běh nabíjení akumulátor? Li-ion a Li-pol.
Pr?běh nabíjení akumulátor? Li-ion a Li-pol.

Vyvoj nabíje?e v kontaktním poli :)
Vyvoj nabíje?e v kontaktním poli :)

R?zné Li-ion ?lánky.
R?zné Li-ion ?lánky.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏