English version

Analogovy a digitální elektronicky teploměr s LM35

     úvod: Elektronicky teploměr má nespo?et uplatnění. Ne v?ude lze pou?ít klasicky rtu?ovy teploměr, nap?. kv?li jeho rozměr?m, k?ehkosti nebo pot?ebě mě?it na dálku. Vyhodou elektronického teploměru jsou také malé rozměry a tepelná kapacita sondy, rychlej?í reakce, mo?nost digitálního zobrazení a eliminace jedovaté rtuti. Jeho vystup také lze vyu?ít k elektronickému vyhodnocování a zaznamenávání namě?ené teploty, spu?tění poplachu p?i její změně nebo jako termostat.
     Obvod LM35: Ke stavbě elektronického teploměru jsem vyu?il integrovany obvod LM35, lineární teplotní senzor v t?ívyvodovém pouzd?e TO92, ktery poskytuje na svém vystupu napětí p?ímo úměrné teplotě ve stupních Celsia. P?evod vystupního napětí je 10mV / °C a lze ho tedy vyu?ít p?ímo k zobrazení digitálním mě?idlem. K zobrazení m??e slou?it bě?ny multimetr nebo digitální panelové mě?idlo. Teploměr lze také do multimetru zabudovat na pevno. Pokud vadí, ?e zobrazenou hodnotu je nutno dělit 10ti, lze v panelovém mě?idle nebo multimetru pevně spojeném s mě?idlem posunout desetinnou te?ku. Pokud stavíme teploměr jako oddělitelny doplněk multimetru, lze pou?ít odporovy děli?, a tím získat p?evod 1mV / °C a zobrazení p?ímo ve °C. S bě?nym multimetrem, ktery má na rozsahu 200mV rozli?ení 0,1mV, získáme teploměr s rozli?ením na 0,1 °C. LM35 lze kromě toho pou?ít i ke stavbě analogového teploměru s ru?kovym mě?idlem. K obvodu jsem oproti datasheetu p?idal je?tě odru?ovací kondenzátory 100n, proto?e p?i pou?ití teploměru poblí? ru?ivé elektroniky docházelo k odchylkám a? 10°C. Teploměr vyu?ívám mimo jiné k mě?ení teploty chladi?? spínanych zdroj? a měni??, a tak to bez těchto kondenzátor? ne?lo :). Rozsah napájecího napětí LM35 je 4 - 30V (doporu?uje se napětí do 20V). K napájení jsem pou?il desti?kovou baterii 9V. Spot?eba je jen cca 50 - 100uA, tak?e umo?ňuje a? tisíce hodin provozu na jednu baterii (!!!). Některé verze LM35 mají omezeny rozsah teplot, nap?. LM35C a LM35CA zaru?uje mě?ení v rozmezí -40°C a? +110°C, LM35D v rozmezí 0°C a? +100°C. LM35 (bez dal?ích písmen) a LM35A mě?í v plném rozsahu -55 a? 150°C.
     Digitální teploměr 2 a? 150°C: Na obrázku 1 je nejjednodu??í zapojení teploměru s LM35 slou?ícího jako teploměr v rozsahu 2 a? 150°C. Na obrázku 2 je jeho úprava na p?evod 1mV / °C pomocí odporového děli?e. Obvod lze napájet napětím 4 - 30V. Obvod má ?iroké uplatnění nap?. p?i mě?ení pokojové teploty, tělesné teploty, teploty r?znych za?ízení, chladi??, CPU apod.
     Digitální teploměr -55 a? 150°C: Na obrázku 4 je nejjednodu??í zapojení teploměru s LM35 v rozsahu -55 a? 150°C. Na obrázku 5 je jeho úprava na p?evod 1mV / °C pomocí odporového děli?e. Mě?ení zápornych teplot vy?aduje zdroj malého záporného napětí v??i vyvodu 3, které je p?ivedeno na vyvod 2. Zde je toto záporné napětí vytvo?eno úbytkem dvou diod (nap?. 1N4148). Obvod lze napájet napětím cca 5 - 30V (úbytek diod zvy?uje minimální pot?ebné napětí cca o 1V). Obvod má uplatnění tam, kde je t?eba mě?it i záporné teploty, nap?. p?i mě?ení venkovní teploty, teploty v mrazácích, práci s Peltierovy ?lánky apod.
     Analogovy elektronicky teploměr 2 a? 150°C: Na obrázku 3 je nejjednodu??í zapojení analogového elektronického teploměru s LM35 a ru?kovym mě?idlem mě?ícího v rozsahu 2 a? 150°C. Lze pou?ít i pro men?í rozmezí teplot dle pot?eby. Trimr P1 nastavujeme tak, aby hodnota zobrazovaná mě?idlem odpovídala skute?nosti. Maximální vychylka mě?idla bude odpovídat teplotě (°C):
t = R . I / 10 000
Odpor R je sou?et nastavené hodnoty P1 a odporu cívky mě?idla v Ohmech. Proud I je proud maximální vychylky mě?idla v uA.


Schéma analogového a digitálního elektronického teploměru s LM35.


LM35 s p?iletovanymi a zalepenymi p?ívody slou?ící jako sonda


LM35 vyu?ity k mě?ení teploty chladi?e spínaného měni?e.


Digitální mě?ení teploty chladi?e.


Analogové mě?ení teploty chladi?e.P?idáno: 13. 12. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏