English version

Zprovoznění magnetronu z mikrovlnky

     Nedávno se mi dostal do ruky stary, ale funk?ní magnetron z mikrovlnky. Jedná se o typ 2M253K. Jeho vykon je 850W, frekvence 2455MHz. ?havící napětí 3,3V a proud okolo 10A. Anodové napětí 4kV, proud 300mA. P?íkon je tedy a? 1200W a ú?innost okolo 70%. Magnetron jsem zprovoznil netradi?ním zp?sobem - jako stínění mikrovln jsem pou?il krabici od starého PC zdroje. Poté jsem za?al hledat stínění, které by bylo pr?hledné ale nepropou?tělo mikrovlny - okénko pro sledování pokusu. Nakonec jsem vyu?il masku ze staré barevné obrazovky z VGA monitoru. Je to v podstatě plech s miniaturními otvory - jemná m?í?ka. Dal?í problém byl, ?e do tak malého prostoru, kde nic nepohlcuje mikrovlnnou energii, nebylo mo?né vyzá?it vykon 850W (do?lo by ke zni?ení magnetronu nebo roztavení plechové krabice). Proto jsem magnetron zapojil na maly vykon pouze 12W. K napájení slou?í podobny obvod jako v mikrovlnce, v mém p?ípadě s MOTem 700W. Sní?ení vykonu je zaji?těno pou?itím kondenzátoru pouze 16,5nF namísto bě?né kapacity cca 1uF. Kondenzátor je sestaven jako MMC slo?ené z 20ks sériově zapojenych kondenzátor? 330nF 275Vst. P?i vykonu 12W není pot?eba MOT ani magnetron chladit. Na?havení magnetronu trvá asi 2 sekundy. V?echny baňky naplněné plynem, jako zá?ivky, doutnavky a vybojky, uvnit? krabice svítí bez p?ívod?.

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nebudu popisovat zásady bezpe?nosti práce ani nebudu vyjmenovávat v?echna rizika. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pokus uskute?nit, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

mikrovlny


schéma zapojení magnetronu

magnetron 850W, torzo magnetronu 900W
magnetron 850W, torzo magnetronu 900W

Varování na magnetronu
Varování na magnetronu


magnetron a materiál pou?ity pro vyrobu krabice (plechová bedynka od PC zdroje a maska z barevné obrazovky)


kousek sí?ky z masky - jsou v něm miniaturní otvory a kdy? se umístí p?ed jinou CRT obrazovku, zp?sobuje barevné moaré.


sí?ka pe?livě p?ipevněná ke krabici


sí?ka na druhé straně zakryvá otvory v krabici a slou?í jako těsnění mezi magnetronem a krabicí


magnetron p?ipevněny 4mi ?rouby

kontrola ?havícího napětí z MOTu 3,3V (vinutí tvo?ené 3,5 závity).

magnetron v provozu p?i vykonu 12W. V krabici je doutnavka a ?irá zá?ivka 4W
v provozu p?i vykonu 12W. V krabici je doutnavka a ?irá zá?ivka 4W


celá sestava

zelená no?ní lampi?ka, hrst malych doutnavek, ?irá zá?ivka a velká doutnavka


Pytel se 150ks doutnavek


?árovka


2 trubice z úsporek

magnetron a lamaVideo

Video ke sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏