English version

Magnetron - mě?ení směrovosti a dal?í pokusy

     Tento pokus se sna?í změ?it směrovost magnetronu Daewoo 2M218 z mikrovlnky. (Jeho parametry jsou: ?havení 3,3V 10A, anodové napětí 4kV, doporu?eny anodovy proud 300mA, max. proud 350mA, max. pulzní proud 1,2A. Max. p?íkon 1400W, vystupní vykon 900W, frekvence 2458 +- 10MHz) K mě?ení směrovosti byly pou?ity doutnavky uspo?ádané do p?lkruhu v r?znych polohách. Magnetron byl zapojen na omezeny vykon 50W, omezení vykonu je zaji?těno sní?ením kapacity rezonan?ního kondenzátoru. Dipólové uspo?ádání se neosvěd?ilo, uspo?ádání s radiálními vyvody (vedle sebe) ukázalo, ?e nejintenzivněji magnetron vyza?uje do stran (viz. Video 1).
     Dále byly provedeny pokusy o rozsvěcení plynem naplněnych baněk jako jsou zá?ivky, úsporky, minizá?ivky a argonem plněné ?árovky pomocí mikrovln. V?e kromě ?árovky se poda?ilo rozsvítit (viz obrázky ní?e a Video 3).

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Mikrovlny mohou zp?sobit tě?ké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je té? smrtící. Pro osoby s elektronickymi implantáty nebo podp?rnymi p?ístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) m??e i velmi slabé mirkovlnné zá?ení znamenat smrt. Mikrovlny mohou zni?it ve?kerou elektroniku a pamě?ová média v okolí. Nestíněny magnetron zp?sobuje elektromagnetické ru?ení, které je protizákonné. Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nebudu popisovat zásady bezpe?nosti práce ani nebudu vyjmenovávat v?echna rizika. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pokus realizovat, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

varování - mikrovlny

schéma zapojení magnetronu (omezeny vykon 50W)
schéma zapojení magnetronu (omezeny vykon 50W)

Test směrovosti magnetronu s doutnavkami
Test směrovosti s doutnavkami (viz video 1)

Podélné dipóly
Podélné dipóly - neúspě?ná metoda

P?í?né dipóly
P?í?né dipóly - té? neúspě?ná (viz video 2).

 Magnetron - Pokus s úsporkou, doutnavkami a zelenou no?ní lampi?kou
Pokus s úsporkou, doutnavkami a zelenou no?ní lampi?kou
Pokus o plazma-kouli
Pokus o plazma-kouli (neúspě?ny).

Pokus o plazmakouli


magnetron s lineární zá?ivnou
S lineární zá?ivnou


Video 1 - mě?ení směrovosti


Video 2 - neúspě?né mě?ení směrovosti


Video 3 - zá?ivka a doutnavkyzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏