English version

Magnetrony - dal?í zajímavé experimenty s mikrovlnami

     Na tuto stránku jsem shromá?dil dal?í experimenty s magnetrony. Va?ení vody, rozsvěcení zá?ivek, ?árovek, doutnavek, ?kva?ení CD, plazmové plameny, ... více informací najdete pod ka?dym videem. Dole najdete fotky st?ídavého i stejnosměrného zapojení magnetronu a mě?ení frekvence pomocí vlnové délky. Pokud se zajímáte o mikrovlny, jejich prakti?těj?í vyu?ití bezpe?nost, p?e?těte si tento zajímavy ?lánek o bezpe?nosti na webu firmy MYKOS, která se zabyvá vysou?ením d?eva a zdiva, ni?ením ?k?dc? a d?evokazného hmyzu a pod. pomocí mikrovln. Za pravdivost informací neru?ím.

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Mikrovlny mohou zp?sobit tě?ké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je té? smrtící. Kondenzátor m??e z?stat nabity i po vypnutí. Pro osoby s elektronickymi implantáty nebo podp?rnymi p?ístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) m??e i velmi slabé mirkovlnné zá?ení znamenat smrt. Mikrovlny mohou zni?it ve?kerou elektroniku a pamě?ová média v okolí. Nestíněny magnetron zp?sobuje elektromagnetické ru?ení, které je protizákonné. Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nebudu popisovat zásady bezpe?nosti práce ani nebudu vyjmenovávat v?echna rizika. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pokus realizovat, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.


Testování nekrytého magnetronu z mikrovlnky p?i plnych 700W. Magnetron rozsvěcí zá?ivky a va?í vodu.


Jak zni?it CD a magnetron jednou ranou. Opírat CD o ?pi?ku magnetronu nebyl dobry nápad :)


Testování magnetronu z mikrovlnky na podlaze. Vykon omezen na 12W (kondenzátor 16nF). Trubice z úsporky, lineární zá?ivka, doutnavky, no?ní světlo, ?árovka 200W.


Plazmovy plamen na magnetronu z mikrovlnky, 2455MHZ, 800W. Na magnetronu je p?ipevněny hrot. Pro zapálení plamenu pou?ívám kousek mokrého papíru.


Magnetron napájeny stejnosměrnym proudem. Plazmovy plamen, sklenice s vodou. Mokry papír pomáhá zapálit plamen.


Magnetron se st?ídavym napájením (MOT, kondenzátor, dioda)
Magnetron se st?ídavym napájením (MOT, kondenzátor, dioda)

Magnetron se st?ídavym napájením (MOT, kondenzátor, dioda)


Magnetron se stejnosměrnym napájením
Magnetron se stejnosměrnym napájením. Jeden MOT slou?í jako ?havící, zapojen p?ímo na sí?. Druhy mot je p?ipojen na Delon?v zdvojova?, 3 + 3 kondenzátory a omezova? proudu ze ?árovek. Napájen z variaku.


Mě?ení frekvence magnetronu pomocí kmiten a uzl?. Vykon 400W. Na měděném drátu jsou umístěny doutnavky. Rozestup svítících doutnavek je 12,4cm. Vypo?tená vlnová délka je 12,2cm. Změ?eny údaj se tedy p?ibli?ně shoduje s katalogovym. Odchylka se vejde do rozestupu jednotlivych doutnavek.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏