English version

Magnetron a plazmovy plamen p?i 200% vykonu - 1400W, 100Hz

     Pokusil jsem se zvy?it vykon plazmového plamene zvy?ením st?edního p?íkonu magnetronu na dvojnásobek. Do napájecího zdroje jsem zap?áhl hned dva MOTy najednou (v tabulce MOT? jsou to MOTy ?. 9 a 15) a dva kondenzátory 1uF/2100V~. K napájení jsem musel pou?ít 4 diody z mikrovlnky (dvě nesta?í, proto?e je nutno slou?it vykon obou mot?). Zvlnění vykonu magnetronu není typickych 50Hz, ale 100Hz. To je také znát ve zvuku, ktery je sly?et ve videu ní?e. Vykon magnetronu byl v mikrovlnné troubě p?vodně 700W a p?íkon 1000W, nyní se vykon zvedl na 1400W a p?íkon na 2000W. Dlouhodobě by p?i 200% vykonu magnetron pracovat nemohl, ale ukázalo se, ?e v ?ádu desítek sekund to nevadí. Magnetron je stále funk?ní, akorát je trochu oho?elá ?pi?ka vlnovodu :).

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Mikrovlny mohou zp?sobit tě?ké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je té? smrtící. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. Pro osoby s elektronickymi implantáty nebo podp?rnymi p?ístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) m??e i velmi slabé mirkovlnné zá?ení znamenat smrt. Mikrovlny mohou zni?it ve?kerou elektroniku a pamě?ová média v okolí. Nestíněny magnetron zp?sobuje silné elektromagnetické ru?ení, které je protizákonné. Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nebudu popisovat zásady bezpe?nosti práce ani nebudu vyjmenovávat v?echna rizika. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pokus realizovat, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.

Magnetron zapojeny v obvodu se dvěma MOTy, s napájením 100Hz, 1400W vystupního vykonu, 200%.
Schéma - Magnetron zapojeny v obvodu se dvěma MOTy, s napájením 100Hz, 1400W vystupního vykonu, 200%.

Magnetron s napájením 100Hz, 1400W vykon, 200%, se dvěma MOTy
Magnetron s napájením 100Hz, 1400W vykon, 200%, se dvěma MOTy

Magnetron s napájením 100Hz, 1400W vykon, 200%, se dvěma MOTyMagnetron - úderník plní pětiletku na 200% :). Vykon 1400W, p?íkon 2000W. Plazmovy plamen 100Hz.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏