English version

Měni? z 12V= na 230V 50Hz s obdélníkem a 555kou

     Měni? napětí se m??e hodit kdekoliv, kde zrovna nemáte po ruce sí?ovou zásuvku, t?eba v autě, p?ívěsu nebo na chatě. Napájí se z něj sí?ové spot?ebi?e jako rádia, magnetofony, televize, holicí strojky, zá?ivky, úsporky nebo nabíje?ky mobilu. Maximální mo?né zatí?ení závisí na pou?itém transformátoru, tranzistorech a velikosti jejich chladi?e.
     Zdrojem kmito?tu 50Hz je známy ?asova? 555, frekvenci ovlivňují odpor Rx a kondenzátor Cx. Jako spína?e slou?í 2 MOSFETy typu N. Jeden je buzeny p?ímo z IO 555, druhy p?es invertor s BC547. Trafo je sí?ové s dvěma sekundárními vinutími 12V a musí byt dimenzované na maximální po?adované zatí?ení měni?e. Zatí?ení musí odpovídat i chladi? obou vykonovych tranzistor?, ke kterému se p?i?roubují p?es slídové podlo?ky a izola?ní pr?chodky, nebo se pou?ije pro ka?dy tranzistor samostatny chladi? (v tom p?ípadě jsou chladi?e ?ivé a nesmí se spojit ani uzemnit. Zdroj musí byt dostate?ně tvrdy, napájecí napětí by mělo byt v rozmezí asi 11 - 14V. V p?ívodu je nutné pou?ít vhodnou pojistku. U spot?ebi??, které nejsou závislé na frekvenci 50Hz, je mo?no pou?ít vy??í frekvenci, asi 100 - 300Hz. Sní?í se tím klidová spot?eba měni?e. Frekvenci je mo?né nastavit změnou hodnot Rx a Cx. Tranzistory typu MOSFET mohou byt nap?. typ IRFZ44 pro vykony do 200W, IRFZ48 do 350W nebo IRF3205 do 600W. Pro vykony nad 600 watt? je mo?né spojit více tranzistor? IRF3205 paralelně. Velmi dobré parametry má i IRF1405. Tento typ měni?e má nestabilizované vystupní napětí s obdélníkovym pr?během.

     Varování:
P?i práci s měni?em bu?te opatrní - na vystupu je smrtelně nebezpe?né napětí, p?esto?e je obvod napájen bezpe?nym napětím. Vystupní napětí je odděleno od země, ale p?i doteku obou vystupních svorek je napětí obdobně nebezpe?né jako sí?ové napětí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere zodpovědnost za ?ádné va?e újmy.


schéma měni?e 12V / 230V


Vyvody tranzistoru MOSFET s pouzdrem TO220 (u v?ech tranzistor? stejné)

Doporu?uji také:
Měni? s IR2153zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏