English version

Měni? 12V / 230V 50Hz s modifikovanou sinusovkou

     Pro? právě modifikovaná sinusovka? Nevyhodou obdélníkového měni?e je (kromě jiného) skute?nost, ?e amplituda vystupního napětí dosahuje pouze 230V=, nikoliv 325V=, jako u sinusovky. Efektivní hodnota tedy odpovídá síti, ale amplituda se zna?ně li?í. Problém m??e nastat hlavně u spot?ebi?? s usměrňova?em, kde usměrněné napětí bude o cca 30% men?í ne? p?i napájení ze sítě. Sinusové měni?e jsou velmi komplikované. Proto se volí kompromis mezi obdélníkem a sinusem, kterym je modifikovaná sinusovka. Je to trochu zavádějící název, proto?e sinusovce se moc nepodobá :). D?le?ité ale je, ?e modifikovaná sinusovka má stejnou efektivní hodnotu a sou?asně i amplitudu jako sinus. Z toho d?vodu jí pou?ívá vět?ina továrně vyráběnych měni??. Modifikovanou sinusovku je nejjednodu??í generovat pomocí dvou polom?stk? s fázovym posuvem 25%. Vystupní napětí je tedy t?ístavové, spínané v po?adí +325V, 0V, -325V, 0V. Trafo je sí?ové 230V / 9V a musí byt dimenzované na maximální po?adované zatí?ení měni?e. Pro vět?í vykony je nutno pou?ít dostate?né chladi?e (a MOSFETy, které na ně lze p?ipevnit :)). Pokud se pou?ije pro v?echny MOSFETy spole?ny chladi?, je nutno pou?ít izola?ní podlo?ky a pr?chodky. Lze také spojovat více MOSFET? paralelně. Zdroj musí byt dostate?ně tvrdy, napájecí napětí by mělo byt v rozmezí 9 - 14V. Pokud je napájecí napětí men?í ne? 9V, obvod IR2153 se vypne a zabrání tak po?kození baterie, měni?e nebo napájeného p?ístroje. Na vstupu je nutné pou?ít vhodnou pojistku.

     Varování:
P?i práci s měni?em bu?te opatrní - na vystupu je smrtelně nebezpe?né napětí, p?esto?e je obvod napájen bezpe?nym napětím. Vystupní napětí je odděleno od země, ale p?i doteku obou vystupních svorek je napětí obdobně nebezpe?né jako sí?ové napětí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere zodpovědnost za ?ádné va?e újmy.

schéma měni?e 12V / 230V s modifikovanou sinusovkou
schéma měni?e 12V / 230V s modifikovanou sinusovkou

Pr?běhy napětí na gejtech MOSFET? a na vystupu
Pr?běhy napětí na gejtech MOSFET? a na vystupu

Měni? v provedení SMD s L6571AD013TR a MOSFETy 06N03LA
Měni? v provedení SMD s L6571AD013TR a MOSFETy 06N03LA. Lze pou?ít pro vykony do 50 a? 100W.

Pr?běh vystupního napětí na osciloskopu
Pr?běh vystupního napětí na osciloskopu

Upozornění pro lamy:
-Měni? není perpetuum mobile! P?íkon měni?e nikdy není ni??í, ne? jeho vystupní vykon.

-Pou?ité trafo musí odpovídat vykonu měni?e, s miniaturním trafem nepostaví? vykonny měni?.

-Pou?itá baterie musí odpovídat po?adovanému vykonu a po?adované době provozu. Je tedy nutno volit baterii s vhodnou kapacitou a vybíjecím proudem. (Pro blbé: měni? pro p?ímotop nepobě?í na tu?kové baterie a u? v?bec ne tydny!)

-Měni? neslou?í k tomu, abys u?et?il za elekt?inu. Tím, ?e zapojí? do sítě zdroj 12V a z něj bude? napájet měni? 12/230, neu?et?í?. Neu?et?í? ani tím, ?e bude? ze sítě nabíjet baterie a pak z nich napájet měni?. U? rad?i ani nezmiňuji provoz z baterií na jedno pou?ití.

zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏