Stavba MMC

     MMC (Multi Mini Capacitor) je kondenzátor sestaveny z velkého mno?ství men?ích kondenzátor?. Pou?ívá se sériová, paralelní nebo sérioparalelní kombinace. Pou?ívá se v p?ípadě, ?e jediny kondenzátor s po?adovanymi parametry není dostupny, nebo by nesnesl pulzní zátě?. Tento kus jsem vyráběl pro pou?ití v klasickém jisk?i??ovém Teslově transformátoru (SGTC).

     M?j MMC je sestaven z celkem 90 kondenzátor? 100nF 1500V, typ TC343 (svitkové pulzní kondenzátory TESLA, 42x28x17mm). Skládá se z 15ti sériovych sekcí po 6ti paralelních kondenzátorech (sérioparalelní kombince 15 x 6). Vysledná kapacita je 40nF a max. napětí 22500V. Na ka?dé sekci je p?ipojen odpor 3M, slo?eny ze 3 sériovych odpor? 1M 0,6W. Odpory slou?í ke dvěma ú?el?m: Vybíjení MMC po vypnutí a rovnoměrné rozdělení napětí. Vybití z plného napětí 22,5kV na bezpe?né napětí 30V trvá cca 12s.

     Pozor! Nabity kondenzátor m??e byt nebezpe?ny i po odpojení od zdroje. Riziko úrazu i po vypnutí zdroje hrozí v p?ípadě, ?e:
-Nejsou pou?ity vybíjecí odpory
-Do?lo k jejich selhání
-Nebyl dostatek ?asu k vybití.
I v p?ípadě pou?ití odpor? je vhodné kondenzátor p?ed manipulací zkratovat.
   

Schéma uspo?ádání MMC
Uspo?ádání MMC (Odpory 1M, kondenzátory 100n 1500V. Vysledná kapacita 40n 22500V, vysledny odpor 45M).

100 kondenzátor? na MMC
100 kondenzátor? na MMC

kondenzátory
kondenzátory

kondenzátory


100 kond?, pou?ito 90
100 kond?, pou?ito 90.

slepené ?ady
slepené ?ady

slepeny celek
slepeny celek

Pospojované.
Pospojované.

Odpory
Odpory (45x 1M).

MMC po p?ipojení odpor?
MMC po p?ipojení odpor?

MMC po p?ipojení odpor?


MMC po p?ipojení odpor?


Krabice od kond? TESLA
Krabice od kond? TESLAP?idáno: 2009
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏