English version

Multi-mini transformátor

    Nedávno se mi dostalo do ruky vět?í mno?ství miniaturních zalitych transformátork? s netypickymi parametry 500V / 22,5V 0,1A. Napadlo mě vyu?ít je jako zdroj vysokého napětí. Vyu?il jsem 16ks a postavil z nich "Multi-mini transformátor". P?vodní sekundáry 22,5V jsem vyu?il jako primáry. Spojil jsem je 8 a 8, aby bylo mo?no je p?ipojit k síti. P?vodní primáry 500V slou?í jako sekundáry. Jsou spojené v?echny do série s uzemněnym st?edem. Vzniká napětí 8kV s uzemněnym st?edem, tedy 4-0-4kV, podobně jako u NST. Odběr ze sítě naprázdno je 160mA, do zkratu 840mA. Zkratovy proud na vystupu je 22mA. Vinutí 22,5V mají ss odpor 35R, vinutí 500V mají odpor 10k. Omezení proudu je p?evá?ně odporové (z více ne? 90%), tak?e se p?i zkratu transformátorky zah?ívají a pravděpodobně by nemohly do zkratu pracovat trvale. Na vinutí 500V mají tyto transformátorky je?tě nějakou odbo?ku, kterou jsem v?ak k ni?emu nevyu?il. Podobně by ?lo spojovat i bě?něj?í transformátorky ur?ené pro 230V. Izola?ní pevnost pou?itych traf je poměrně vysoká, proto?e jsou hermeticky zalitá a vinutá na bezpe?nostní kost?i?ce, která má vinutí vedle sebe, oddělená p?epá?kou. Pou?ití nezalitych traf nebo traf bez p?epá?ky by nebylo mo?né, proto?e by nejspí? do?lo k pr?razu primár sekundár. Trafa v tomto zapojení toti? mají mezi primárem a sekundárem vysoké napětí 4kV~. Se zdrojem lze provádět r?zné pokusy, jako nap?. na obrázcích ní?e.

Pozor! Na vystupu je smrtelně nebezpe?né vysoké napětí. Toto napětí m??e p?eklenout zna?né vzdálenosti nebo prorazit izolaci. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za p?ípadné újmy na zdraví, ?ivotě ?i majetku.

Schéma zapojení multi-mini transformátoru


zalité transformátorky 500V / 22,5V 0,1A.


?títek

Hotovy multi-mini transformátor

Vyboj 8kV, 22mA.


Zdroj rozsvěcí v?echno mo?né v sérii (xenonové vybojky, sodíkovou, halogenidovou a rtu?ovou vybojku, zá?ivky, doutnavku, LED)


Plazmakoule ze ?árovky 200W opletené drátkem.


Jeden vystup p?ipojen na patici, druhy na opletení.


Plazmakoule v plechovce s vodou.


Plazmakoule s navlh?enym povrchem (slou?ícím jako druhá elektroda).


Je?tě jednou.


Video - tahání vyboj? ze zdroje :).


Video - Plazmakoule s tímto zdrojemzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏