English version

Spínaná nabíje?ka autobaterií, bezúdr?bovych a gelovych akumulátor?

     úvod: Spínaná nabíje?ka je leh?í a men?í alternativou klasickych transformátorovych nabíje?ek. Umo?ňuje také p?esné nastavení cílového nabíjecího napětí. Dle jeho nastavení lze nabíjet r?zné typy baterií a v r?znych re?imech. Popsána je nabíje?ka pro baterie se jmenovitym napětím 12V, ale lze ji upravit i pro nap?. 6V nebo 24V.
     Popis zapojení: Tato nabíje?ka pracuje na principu spínaného (impulzního) zdroje. Je zapojena podobně, jako bě?ny blokující spínany zdroj s obvody UC3842 a TL431. Li?í se pouze tím, ?e pomocné napájení IO1 není získáváno z pomocného vinutí, ale sra?eno ze sítě vykonovym odporem R1. Vyhodou takového zapojení je, ?e zdroj pracuje spolehlivě v proudovém re?imu (neza?ne cyklovat) a také odpadá nutnost pou?ít pomocné vinutí. Napětí je stabilizováno obvodem IO2. Zpětná vazba je zavedena pomocí optronu. Cílové napětí lze upravit trimrem P1 (nastavit lze v rozsahu cca 12 - 16V). Nastavujeme podle voltmetru p?ipojeného k vystupu bez p?ipojené baterie. Voltmetr je mo?né i zabudovat do nabíje?ky. Proud je regulován odvozeně (nep?ímo) bo?níkem R2 na primární straně. Tato jednodu??í varianta posta?í, proto?e nastavení proudu není tak kritické jako nastavení napětí. S hodnotami ve schématu je nabíjecí proud cca 3,5A. Změnou R2 lze změnit nabíjecí proud (men?í odpor - vět?í proud a naopak). Proud v?ak nelze bezhlavě zvy?ovat - na po?adovany proud a vykon musí byt dimenzován cely obvod. Nabíje?ka na schématu je ur?ena pro baterie se jmenovitym napětím 12V. Mo?ná je její úprava i na nap?. 6V ?i 24V změnou p?evodu trafa a některych sou?ástek na sekundární straně v?etně napě?ového děli?e. Ke stavbě nabíje?ky jsem vyu?il torzo starého spínaného zdroje 15V/4,5A. Nabíje?ku ale m??ete pochopitelně postavit i na vlastní DPS. Já jsem vyu?il p?vodní trafo. Jeho p?evodní poměr je cca 4:1. V nabíje?ce lze pou?ít bez úpravy spínaná trafa z blokujících zdroj? cca 12 - 20V dimenzovaná na dostate?ny proud. S MOSFETem 600V lze pou?ít p?evodní poměr a? do 10:1. Je t?eba dávat pozor, aby p?i provozu nebylo p?ekro?eno max. napětí T1 s dostate?nou rezervou (doporu?uje se nep?ekra?ovat 80% povolené hodnoty). Napětí na primáru zvy?ené o p?evodní poměr Tr se p?i?ítá ke vstupnímu napětí cca 325V. P?íklad: s p?evodem 4:1 a 16V na vystupu vidí T1 napětí cca 4 x 16V + 325V = 389V. U trafa Tr1 je nutno dodr?et orientaci vinutí nazna?enou te?kami (nedodr?ení by bylo destruktivní). Pracovní frekvence zdroje je cca 40kHz. Svit LED 1 signalizuje p?echod zdroje do napě?ového re?imu. Tranzistor T1 je jakykoliv rychly MOSFET s UDS 500-600V s odporem RDS v sepnutém stavu do cca 800mR, nap?. IRF840 nebo STP9NK50Z. Dioda D1 je jakákoliv ultrarychlá dioda se závěrnym napětím alespoň 200V, proudem alespoň 10A a zotavením nejlépe pod 50ns, nap? C10P20F (200V, 10A, 35ns). T1 a D1 musí byt umístěny na chladi?i. P?íkon nabíje?e je max. 65W. Doba nabíjení závisí od kapacity nabíjené baterie, ú?innosti nabíjecího procesu a jejím po?áte?ním stavu nabití. P?íklad: Vybitou baterii 35Ah bychom teoreticky nabíjeli 35Ah : 3,5A = 10h. V praxi to m??e byt i 15h, proto?e nabíjení nemá 100% ú?innost, ale p?ibli?ně 2/3, a proto ?as je?tě vynásobíme cca 1,5x. Nabíje?ku lze pou?ít pro baterie cca 7 - 120Ah. Nabíje?ka se p?ipojuje nejprve k akumulátoru a poté teprve k síti. Odpojuje se nejprve od sítě a poté od akumulátoru.
     Nabíjení olověnych autobaterií: P?i nabíjení klasickych (?puntovych) olověnych autobaterií relativně malymi proudy vzhledem k její kapacitě se nemusíme tolik bát p?ebíjení. Pokud bude nabíjení probíhat a? do fáze plynování ("bublání"), úbytku destilované vody se bát nemusíme, proto?e u tohoto typu baterie ji lze dolít. Pokud chceme nabíjet bez vyrazného plynování, nastavíme napětí cca 14,4V. Nabíje?ku lze nastavit na men?í napětí (cca 13,6V) a pou?ít i ke konzervaci baterie (udr?ovací re?im). Velmi vybitou baterii lze o?ivit krátkodobym p?ipojením napětí 16V. P?i o?ivování baterie zvy?enym napětím 16V ji odpojte od vozidla. P?i bě?ném nabíjení není ve vět?ině p?ípad? nutné baterii odpojovat.
     Nabíjení bezúdr?bovych (uzav?enych) a gelovych akumulátor?: Pokud nabíjíme bezúdr?bové (nazyvané také uzav?ené, Pb lead acid) akumulátory nebo jim podobné gelové akumulátory, je nutno více dbát na nabíjecí napětí. U těchto typ? baterií obvykle byvají uvedeny dvě nabíjecí napětí: 1) pro pohotovostní (standby) pou?ití, které je ni??í. Na takové napětí se aku nabíjí nap?. v UPS. Toto napětí m??e byt p?ipojeno trvale. Tím je baterie stále udr?ována nabitá. (Toto napětí je u baterie uvedené jako p?íklad ní?e v rozmezí 13,5 - 13,8V.) 2) Pro cyklické pou?ití (cycle use), které je vy??í. Na toto napětí baterii nabíjíme, pokud jí pou?íváme cyklicky (nabít-vybít). P?i tomto napětí by baterie neměla byt p?ipojena k nabíje?ce trvale (u p?íkladové baterie je to 14,4 - 15V). Je nutno ji po nabití odpojit. Je také nutné dbát na to, aby nebyl p?ekro?en maximální proud. Ten byvá na baterii nebo v její dokumentaci té? uveden. Tyto baterie nesmí byt p?ebíjeny.

    Pozor!!! Impulzní zdroj není ur?en za?áte?ník?m, proto?e vět?ina jeho obvod? je spojena se sítí. P?i ?patné konstrukci se sí?ové napětí m??e dostat na jeho vystup! Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. Nejen vstup, ale i vystup je nutno jistit vhodnou pojistkou, jinak hrozí po?ár. P?i nabíjení, zvlá?tě pak p?ebíjení, mohou vznikat vybu?né plyny. Akumulátory obsahují nebezpe?nou kyselinu sírovou. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


Schéma spínané nabíje?ky autobaterií, bezúdr?bovych a gelovych akumulátor? 12V.


Deska zdroje p?ed p?estavbou na nabíje?ku.


Deska po p?estavbě.


Nabíje?ka vestavěná do krabice od malého ATX zdroje.
Hotová nabíje?ka.


P?íklad bezúdr?bového olověného (Pb sealed lead acid) akumulátoru 12V 7,2Ah. Tyto akumulátory jsou ?asto milně pova?ovány za gelové.


?títek bezúdr?bového olověného akumulátoru s nabíjecími napětími.


P?íklad klasické ?puntové autobaterie 12V 44Ah.P?idáno: 21. 11. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏