English version

Nabíje? knoflíkovych ?lánk? (baterií do hodinek)

     Knoflíkové ?lánky (lidově "baterie do hodinek") sice nejsou ur?ené pro nabíjení, ale lze je několikrát alespoň ?áste?ně dobít. Nabíjecí proud musí byt poměrně maly (cca 1mA). K tomu by bylo zbyte?né konstruovat nabíje?ku se sí?ovym trafem, proto je lep?í pou?ít obvod napájeny p?ímo ze sítě. Záporny pól je spojen s ochrannym kolíkem a fázové napětí se usměrňuje diodou a srá?í odporem, kondenzátor napětí vyhlazuje. ?ervená dioda LED, ktery by měla byt vysocesvítivá, indikuje nabitou baterii a zárověň zabraňuje p?ebíjení baterie (úbytek napětí ?ervené LED v propustném směru je asi 1,55V). Pro nabíjení baterií s napětím 3V lze nabíje?ku upravit pou?itím dvou ?ervenych LED v sérii nebo LED s vět?ím úbytkem (nap?. modré ?i bílé s úbytkem 3 - 3,2V). Celou nabíje?ku je mo?né vestavět do sí?ové vidlice se zemnící zdí?kou.

     Pozor! Za bezpe?nost tohoto za?ízení NERU?íM. Za Va?e p?ípadné úrazy elektrickym proudem neberu zodpovědnost. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

Schéma nabíje?e knoflíkovych ?lánk? - baterií do hodinek
Nabíje? knoflíkovych ?lánk? (hodinkovych baterií).

nabíje? knoflíkovych ?lánk? - baterií do hodinek
Nabíje? - verze 1,5V

nabíje?e knoflíkovych ?lánk? - baterií do hodinek, verze 1,5V a 3V.
Nabíje?e ve verzi 1,5V a 3V.zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏