English version

Navigace v mobilu zdarma (?ást I.)

Tvorba map a atlasu s Mobile Atlas Creatorem

     Na této stránce podrobně popí?u, jak dostat do svého mobilu zdarma navigaci :). Pou?ijeme freewarovou aplikaci TrekBuddy pro mobily, kterou lze stáhnout zdarma. K vytvo?ení atlasu map pou?ijeme program Mobile Atlas Creator (MOBAC). Poté uká?u, jak lze do mobilu dostat trasu vyhledanou na Google vyhledáva?i (plánova?i) tras.
     Nejprve si stáhněte program Mobile Atlas Creator (MOBAC). Já k p?edvedení pou?iju Mobile Atlas Creator 1.8 (je mo?né, ?e je k dispozici nověj?í verze - viz http://sourceforge.net/projects/mobac, je v?ak také mo?né, ?e nověj?í verze bude fungovat a vypadat jinak). Nemusí se instalovat, sta?í rozbalit ZIP a spustit "Mobile Atlas Creator.exe". Dále u? postupujte podle popisu pod obrázky:


Hlavní obrazovka Mobile Atlas Creatoru. Nejprve vlezte do nastavení (Settings)


Na kartě Map sources vepi?te do pole Language (hl parameter) hodnotu cs. (Tím vyberete ?eskou modifikaci map. Bez toho se Vám nap?. místo ?eské Budějovice zobrazí Budweis, místo Praha Prague a nebude fungovat diakritika v názvech men?ích měst.)


Zde vyma?te v?echny staré ulo?ené dílky mapy (jsou neaktuální nebo v nesprávné jazykové modifikaci).


Zvolte maximální velikost mapy 1048575. Poté klikněte OK. Pak stiskněte F5 nebo zav?ete program a znovu spus?te (NUTNé - jinak se změny nastavení neprojeví).


Hlavní obrazovka Mobile Atlas Creatoru s popsanymi funkcemi. (Mapa by nyní měla byt u? ?esky - zobrazuje se Praha, nikoliv Prague.)


Hlavní obrazovka Mobile Atlas Creatoru s popsanymi funkcemi - pokra?ování.

     Popis funkcí:
Selection Coordinates (min/max) - slou?í k vyzna?ení oblasti, ze které mapu chceme vlo?it do atlasu, na základě sou?adnic. Tuto polo?ku asi moc nevyu?ijete.
Map source - hodně d?le?itá polo?ka. Slou?í k vybrání zdroje mapy. Z tohoto zdroje se mapy budou následně stahovat. M??ete vybrat nap?. Google Maps, co? je klasická mapa jako na stránkách googlu. Google Earth je satelitní mapa (snímky). Google Hybrid je kombinace klasické mapy a satelitní. Dále jsou zde i nap?. mapy Yahoo, Cykloatlas, turistická mapa, atd.
Zoom Levels - Slou?í k vybrání po?adovanych vrstev p?iblí?ení (zoomu) mapy. ?ím vy??í ?íslo, tím vy??í p?iblí?ení. Ka?dé dal?í p?iblí?ení je 2x vět?í, ne? p?edchozí. Díky tomu ale zabere témě? 4x více místa (4x vět?í objem dat). Zde se zobrazuje také po?et dílk? (tiles), ze kterych se zvolená mapa skládá. Jeden dílek má obvykle 256 x 256 pixel?.
Layers setting - custom tile processing - Umo?ňuje změnit formát dílk?. Doporu?uji nechat vypnuté, zvlá?tě pro klasickou mapu. Jen pro atlas satelitních map se m??e hodit za ú?elem úspory místa zvolit kompresi JPEG, největ?í úsporu získáte zvolením JPEG - quality 50.
Atlas Content - tam se zobrazují jednotlivé mapy, které jsme vybrali, a jejich zvolené vrstvy. Tla?ítkem Add selection p?idáme mapu se zvolenymi vrstvami.
Atlas setting - Formát vytvá?eného atlasu. Doporu?uji zvolit TrekBuddy tared atlas (zaTARovany atlas). M??ete pou?ít i TrekBuddy untared atlas (nezaTARovany), ale zabírá víc místa a pomalu se nahrává.
Saved profiles - Zde m??ete ukládat profily atlasu a později je na?ítat. Pozor - ukládá se zde profil atlasu (tedy informace o tom, co v atlasu bude), nikoliv samotny atlas! Mít atlas ulo?eny je dobré i nap?. na pozděj?í sta?ení aktuálněj?ích map.

    Postup vytvo?ení atlasu:
-Vyberte zdroj map na kartě Map source, nap?. Google Maps.
-Poté v mapě v hlavním okně najděte po?adovanou oblast (lze zoomovat kole?kem my?i,pravym tla?ítkem lze posouvat). Stisknutím a dr?ením levého tla?ítka vyberte oblast, kterou na mapě chcete mít.
-Dále vyberte po?adované úrovně p?iblí?ení (zoomu) na kartě Zoom Levels. Za?krtáváním lze vybírat úrovně 0 - 19. Zobrazuje se zde také po?et dílk? (tiles), které vámi zvolená oblast se zvolenymi úrovněmi p?iblí?ení bude obsahovat. (P?i volbě úrovní p?iblí?ení je t?eba trocha zdravého rozumu. Zvolení velké oblasti a sou?asně velkého p?iblí?ení bude vy?adovat velké mno?ství dílk? a tedy i mno?ství dat. Mno?ství dat m??e pak byt neúnosné! Nevhodnou volbou lze vytvo?it mapu, k jejímu? sta?ení byste pot?ebovali ?ádově i Terabajty a více!) Dílk? by nemělo byt více, ne? 1 048 575, jinak nastanou potí?e. Doporu?uji zvolit úrovně p?iblí?ení tak, aby nejni??í úroveň p?iblí?ení se skládala z jen cca 1 - 4 dílk? aby bylo mo?né na displeji zobrazit celou mapu. P?i p?idávání dal?ích (vy??ích) úrovní p?iblí?ení sledujte, zda po?et dílk? není ji? neúnosny.
     Na p?íkladu ní?e vidíte asi nej?astěj?í p?ípad pou?ití programu Mobile Atlas Creator - vytvo?ení mapy ?R. Mapu zazoomujeme tak, aby byla vidět celá ?eská republika: Potom pomocí levého tla?ítka a ta?ení nap?. z levého horního do pravého dolního rohu ozna?íme obdélník, do kterého se tak akorát vejde na?e ?R. Dále viz obrázky:


Ozna?ení ?R.


Vyběr vrstev mapy 6 - 15, poté p?idání mapy s těmito vrstvami do atlasu pomocí Add selection a nakonec p?ejmenování mapy. Po p?idání se v?dy jmenuje "Layer name", p?ejmenujte si ji nap?. na "Ceska republika". To provedete trojklikem, p?epsáním a stiskem Enter.


Mapa po p?ejmenování. Rozbalením této mapy vidíte vrstvy, které v ní jsou (zde 6 - 15).

     Jak u? bylo zmíněno, dávejte pozor p?i vyběru vrstev mapy. Sledujte po?et dílk? (tiles). Nesmí p?ekro?it 1 048 575, jinak nastanou potí?e (mapa se rozdělí na několik men?ích a bude témě? nepou?itelná). S ka?dou podrobněj?í vrstvou se navíc mno?ství dat zvy?uje témě? ?ty?násobně, tak?e vysledná mapa m??e byt obrovská. V na?em p?íkladě byly zvoleny vrstvy 6 - 15 pro obdélník opisující ?R. V?imněte si, ?e dílk? je 292 603. Vrstvu 16 by ji? ne?lo p?idat, proto?e dílk? by bylo cca 1 167 000. Museli byste zvolit men?í oblast. Vytvo?ená mapa ?R s vrstvami 6 - 15 bude mít cca 1,2 GB. Lze tedy spo?ítat, ?e jeden dílek (tile) klasické mapy má cca 4kB. U satelitní mapy (fotomapy) je to je?tě více. P?i vyběru oblastí a vrstev tedy sledujte po?et dílk? a p?ibli?ně si po?ítejte, jak velky pravděpodobně vá? atlas bude. Poté m??eme p?edchozí postup opakovat a p?idat dal?í mapy do atlasu:


Chceme nap?. mapu Prahy v lep?ím p?iblí?ení, ne? máme mapu celé ?R. Zazoomujeme a vybereme tedy Prahu. Dále zvolíme vrstvy, nap?. 9 - 17. Oproti mapě ?R tedy máme o 2 p?iblí?ení více. Dílk? je 31 454. Vzniklá mapa Prahy potom měla 129 MB. Teoreticky m??eme zvolit i vrstvy 18 a 19 a po?et dílk? stále bude únosny. Kdy? u? máte v atlasu v?echny po?adované mapy, m??ete kliknout na Crate atlas. Tím za?ne tvorba atlasu, která spo?ívá ve stahování map (jejich dílk?) ze zvoleného zdroje map. Sta?ená mapa se ukládá do slo?ky atlases.


Po kliknutí Crate atlas se za?ne atlas stahovat. P?i tom uvidíte toto okno. V něm se zobrazuje spousta informací, jako pr?běh stahování v %, p?ibli?ná doba do konce, u? sta?eny objem dat, stahovancí rychlost, uplynuly ?as, atd. Je zde také za?krtávátko Ignore download errors and continue automatically, které doporu?uji zatrhnout, aby se stohování nezasekávalo na chybovych hlá?kách, kdy? nap?. nějaky dílek ve vrstvě chybí. Slo?ku atlases se sta?enymi atlasy lze po dokon?ení otev?ít tla?ítkem Open Atlas Folder.
Poznámka: Pokud byste nevhodně zvolili oblast a p?iblí?ení, m??e se stát, ?e stahování bude trvat roky a nebo se vám to nevleze na disk :).

     Nyní ji? m??e za?ít práce s mobilem. Do mobilu si musíme stáhnout aplikaci TrekBuddy a vlo?it do správné slo?ky ná? atlas. Podrobnosti se dozvíte v pokra?ování tohoto ?lánku:Pokra?ování...
P?idáno: 24. 1. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏