English version

Navigace v mobilu zdarma (?ást II.)

Instalace, nastavení a pou?ívání TrekBuddy

     V p?edchozí ?ásti jste se dozvěděli, jak vytvo?it atlas map pomocí programu Mobile Atlas Creator. Nyní se dozvíte, jak jej vlo?it do mobilní aplikace TrekBuddy a jak tuto aplikaci pou?ívat. Stáhněte si aplikaci TrekBuddy. Já budu k p?edvedení pou?ívat TrekBuddy 1.0.7 (je mo?né, ?e je k dispozici nověj?í verze - viz trekbuddy.net, je v?ak také mo?né, ?e nověj?í verze bude vypadat a fungovat jinak). Tento soubor (java archiv .jar) si nahrajte do mobilu, spus?te a nainstalujte. Poté si do slo?ky TrekBuddy nahrajte vá? vytvo?eny atlas a do slo?ky TrekBuddy/resources si nahrajte tento soubor s ?e?tinou. Spus?te aplikaci TrekBuddy. Dále u? postupujte podle popisu pod obrázky:


P?i spou?tění se vás bude ptát, zda chcete povolit p?ístup k síti. Zvolte Ne, proto?e chcete, aby zji??ování polohy probíhalo ZDARMA pomocí GPS satelit?, nikoliv pomocí sítě (za peníze).


Zde vidíte hlavní menu TrekBuddy (jak se do něj dostanete - viz Popis ovládání ní?e). Zvolte Na?íst atlas a otev?ete atlas, ktery jste si p?ed tím do mobilu nahráli (soubor něco.tar). Poté zvolte po?adovanou mapu a dále vrstvu, kterou si p?ejete otev?ít. Na dotaz, zda si ho p?ejete pou?ít jako vychozí atlas, odpovězte Ano.


Tady u? vidíme mapu ?R (fotka vlevo je vrstva 7, fotka vpravo vrstva 15).

     Popis ovládání TrekBuddy:
Menu - V Menu máte tyto polo?ky:
Start GPS - zapne p?íjem signálu z GPS satelit? a zobrazování va?í polohy. Po zapnutí se zde objeví mo?nosti Stop a Pauza.
Na?íst mapu - na?te jednotlivou mapu.
Na?íst atlas - na?te atlas. Toto pou?ijte k na?tení va?eho atlasu.
Nastavení - prostě nastavení :) popí?u podrobněji ní?e.
Informace - základní info o verzi aplikace a jejím ovládání
Konec - zav?e aplikaci.

Ovládání
Trekbuddy se v mobilech s ?íselnou klávesnicí ovládá následovně:
0 - Změna pr?hlednosti naviga?ního k?í?e (celkem bezvyznamná funkce).
1 - Menu navigace. Dlouhy stisk = rychly p?ístup do aktuálního seznamu bod?.
3 - Podsvícení.
5 nebo stisk joysticku - Aktuální pozice, informace o trase/navigaci.
2, 4, 6, 8 nebo naklonění joysticku - Posun mapy.
7 - P?epínání vrstev
9 - P?epínání map

V mobilech s dotykovym displejem je ovládání poněkud podivné - ovládá se pomocí "neviditelnych" tla?ítek" viz obrázek ní?e. Mapa se posunuje jednodu?e ta?ením pomocí dotykového displeje.


Neviditelná tla?ítka identifikovaná na telefonu SE U5i.

     Popis nastavení TrekBuddy:
Zde popí?u nastavení. V ka?dé slo?ce jen ty podstatná.

-Základní
Tady nenajdete snad nic zajímavého, v?e je po instalaci nastaveno správně

-Plocha
bez zvuku - ne?ekaně ... vypíná zvuk :)
trasa - zapíná zobrazení zaznamenané trasy. Záznam trasy musí byt ale zapnut, viz ní?e.
... pak jsou tu dal?í věci, tykající se písem atd., na to jistě p?ijdete sami.
?ára trasy - umo?ňuje změnit barvu a tlou??ku ?áry zaznamenané trasy. Já jsem v p?íkladu zvolil modrou (Barva 10, tlou??ka 1).

-Poloha
Zdroj GPS - vyberte zdroj GPS. Pokud máte interní p?ijíma? GPS satelit?, zvolte "interní". Jinak lze pou?ít bluetooth GPS modul.
assisted GPS - zapíná asistovanou GPS navigaci (aGPS). Ta kromě GPS vyu?ívá i mobilní sí?. M??e zp?esnit a zrychlit navigaci, ale bude stát peníze, a proto tuhle volbu vypneme :).
Záznam trasy - umo?ňuje zapnout záznam trasy. Mo?nosti jsou: nikdy, dotázat se, v?dy. Já jsem zvolil "v?dy".
... dal?í nastavení raději ponecháme, jak jsou

-Navigace
?ára cesty: te?kovaná - ?ára cesty bude te?kovaná. Já jsem toto neza?krtával.
?ára cesty: zna?ky bod? - Kromě cesty se budou zobrazovat i zna?ky bod?, kterymi je tvo?ena. Raději vypnout, dost to znep?ehledňuje.
?ára cesty - ?ára cesty - barva a tlou??ka. Já jsem v na?em p?íkladu zvolil ?ervenou (barva 5, tlou??ka 1).

-R?zné
Tady asi také nenajdete nic zajímavého, v?e je po instalaci nastaveno správně.


Po inspekci nastavení TrekBuddy u? m??eme zapnout GPS pomocí Menu - Start GPS. Po nějaké chvíli by měl mobil zachytit GPS signál a zobrazit vám na va?í mapě va?í polohu. Po zapnutí GPS se ?erveny puntík v pravém horním rohu změní na oran?ovy. Po nalezení GPS satelit? se změní na zeleny.


A zde je zmiňovany záznam trasy, ktery se mi zobrazuje jako modrá ?ára (barva zále?í na nastavení, viz vy?e).

     Jak do mobilu s TrekBuddy dostat trasu vyhledanou pomocí vyhledáva?e tras Google (ona zmiňovaná ?ervená ?ára v nastavení) se dozvíte v Pokra?ování....P?edchozí ?ást
Pokra?ování...
P?idáno: 25. 1. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏