English version

Navigace v mobilu zdarma (?ást III.)

Trasa z Google vyhledáva?e tras do TrekBuddy v mobilu

     V p?edchozí ?ásti jste se dozvěděli, co to je TrekBuddy a jak s ním pracovat :). Nyní se dozvíme, jak do něj dostat trasu, kterou jste si vyhledali online pomocí chytrého googlovského vyhledáva?e (plánova?e) tras. P?ihla?te se ke svému ú?tu google (nebo si ho vytvo?te). Je nutné byt p?ihlá?en. Otev?ete si Google mapy a zvolte Vyhledat trasu. Zadejte vychozí místo (A) a cíl trasy (B). Dále ji? podle obrázk?:


Spu?tění vyhledáva?e tras, zadání vychozího místa a cíle (lze zadat i p?esnou adresu, jako "Město, ulice, ?íslo popisné). M??ete zvolit mezi trasou pě?ky a autem. Dále klikněte VYHLEDAT TRASU. Google najde trasu nebo několik nejvhodněj?ích tras, ze kterych m??ete vybrat. Lze také trasu ru?ně změnit ta?ením bodu po mapě.


Trasu si ulo?te pomocí Ulo?it do slo?ky Moje mapy.


V rozbalovací nabídce zvolte Vytvo?it novou mapu a pak klikněte Ulo?it.


Klikněte na tla?ítko odkaz a poté odkaz zkopírujte.


Otev?ete si stránku takitwithme.com, zkopírujte odkaz do okénka a klikněte Load My Map.


Klikněte na Download GPX a ulo?te si soubor GPX s trasou. (Kdyby měl ?patnou p?íponu, změňte ji na ".gpx")

     Vlo?ení trasy GPX do TrekBuddy:
Soubor GPX, ktery jste si stáhli, vlo?te do slo?ky TrekBuddy/tracks-gpx ve va?em mobilu. Poté spus?te TrekBuddy, v menu navigace zvolte Soubory s trasami, otev?te vá? soubor GPX, stiskněte Mo?nosti a zvolte Navigovat podél. Nyní ji? se zobrazí va?e cesta, kterou jste si na?li na google vyhledávání tras.


Otev?ení souboru s trasou.


Takto se zobrazuje cesta v TrekBuddy (pokud jste si nastavili na ?ervenou ?áru tlou??ky 1 jako já v p?edchozím díle).


Po p?iblí?ení vidíte cestu vedoucí po silnici. ?erveně se vám zobrazuje cesta, kudy máte jet a mod?e se vám pak bude zobrazovat záznam trasy, kudy skute?ně jedete. U? se prostě nem??ete ztratit :).

     Nakonec musím je?tě zd?raznit, ?e se nejedná o klasickou autonavigaci, která umí mluvit. TrekBuddy je ur?en hlavně jako turistická pě?í navigace. Jako dr?ák pro mobil v autě a hlasovy vystup pou?ijte va?eho spolujezdce :). Nikdy se p?i ?ízení nevěnujte ovládání mobilu nebo sledování displeje!


...První ?ást
...P?edchozí ?ást
P?idáno: 25. 1. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏