English version

Postavte si no?ní vidění z fotoaparátu

     No?ní vidění je poměrně zajímavy p?ístroj, ktery kutily v?dy fascinoval. Díky velké roz?í?enosti digitálních fotoaparát? si dnes ji? m??ete takovy p?ístroj postavit sami z bě?ně dostupného materiálu. CCD ?i CMOS sníma? fotoaparátu je sám o sobě citlivy i na infra?ervené zá?ení a? do cca 1000 nm. Jeho citlivost na infrazá?ení je uměle omezena p?idanym infra blokujícím filtrem, aby se rozsah snímanych vlnovych délek co nejvíce podobal lidskému oku. My v?ak pot?ebujeme sníma? citlivy na infra zá?ení, a tak tento filtr odstraníme. Postup znázorňují fotky ní?e. K fotoaparátu p?idáme infra?ervené p?isvícení. Jako zdroj infra?erveného světla jsem pou?il infra laserovou diodu 1W 808nm, pracující se sní?enym vykonem 500mW. K diodě je p?idán matny filtr, ktery její světlo rozptyluje. Vyhodou laserové diody je velmi vysoká ú?innost. Nevyhodou je její nebezpe?nost. Pro bezpe?něj?í p?isvícení lze pou?ít infra?erveny reflektor na principu inkadescen?ní ?árovky (reflektor s filtrem propou?tějícím jen infra?ervené zá?ení) a nebo infra LED diodu. Vhodné jsou LED diody s vlnovou délkou cca 840 ?i 850 nm. Existují i LED s vlnovou délkou 940 ?i 950 nm, ale na tyto vlnové délky je CCD citlivy méně. Takto lze postavit aktivní no?ní vidění, tedy no?ní vidění s neviditelnym infra?ervenym p?isvícením. Umo?ňuje nejen vidět ve tmě, ale i ve tmě fotit nebo natá?et.

Pozor!!!
- Laser t?ídy IV! Neviditelné laserové zá?ení - hrozí vá?né po?kození zraku. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Neberu zodpovědnost za ?ádné újmy, které zp?sobíte sobě ani nikomu jinému. Pro bezpe?něj?í provoz pou?ijte jiny zdroj infrazá?ení ne? laser.
- Fotoaparáty obsahují v obvodech fotoblesku ?ivotu nebezpe?né napětí! Kondenzátor fotoblesku m??e z?stat nabity na nebezpe?né napětí i po odpojení napájení (baterie ?i adaptéru).
- úprava fotoaparátu m??e byt nevratná a m??e po ní byt nevhodny k bě?nému pou?ití. Nesprávnym provedením úpravy m??e byt nenávratně zni?en.


Fotoaparát vybrany k úpravě na no?ní vidění.

Rozebírání a testování fotoaparátu p?ed odstraněním infra filtru.


Deska fotoaparátu p?ed odstraněním infra filtru (CCD prvek je vpravo).

CCD p?ed odstraněním infra?erveného filtru


CCD po jehu odstranění


infra?erveny (IR) filtr

Po odstranění filtru se citlivost fo?áku na infra?ervené zá?ení mnohonásobně zvy?í. Na fotce je infra LED dálkového ovlada?e (nejspí? 940nm).

Hotové no?ní vidění s infra?ervenym p?isvícením.


No?ní vidění domácí vyroby - zbyvá u? jen zakrytovat.


Fotky focené v naprosté tmě - barevná fotka


Dal?í fotky ve tmě - p?epnuté do ?ernobílého módu.
Video - testování. P?ipomínám, ?e bylo nato?eno v úplné tmě.P?idáno: 4. 4. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏