English version

Měni? 12V / 15-21V pro notebook

     ?asto je pot?eba napájet notebook v místech, kde není dostupná st?ídavá sí?, ale pouze stejnosměrny zdroj 12V, nap? akumulátor, autobaterie, palubní sí? vozidla nebo solární ?lánky. Bylo by zbyte?ně neú?inné a slo?ité konstruovat měni? z 12V na 230V/50Hz, ktery by následně napájel impulzní zdroj notebooku, vytvá?ející opět malé stejnosměrné napětí. Proto je vhodněj?í pou?ít p?ímo DC/DC měni?, ktery upraví napětí v jediném kroku. Napájecí napětí r?znych notebook? se m??e li?it, ale obvykle je v rozmezí 15 a? 21V. Vystupní napětí je tedy v?dy vy??í ne? vstupní a proto byla zvolena topologie zvy?ova? (v ?lánku o měni?ích je to A). Obvod lze pou?ít i k jinym ú?el?m, ne? napájení notebooku. Lze upravit nap?. na měni? 12V / 24V pro napájení 24V spot?ebi?? z palubní sítě nebo akumulátoru 12V. ?ídící obvod je známy UC3843, tedy obdoba UC3842 s ni??ím UVLO, která za?íná pracovat od 8,5V. Jako spínací prvek slou?í nízkonapě?ovy MOSFET vodivosti N. M??e to byt jakykoliv typ s napětím Uds 30-60V. Jeho odpor v sepnutém stavu by neměl byt vy??í ne? 6mR a spínací ?asy raději pod 100ns. Lze pou?ít nap?. SMD typy 06N03LA, FDB6670AL nebo N306AS, které lze získat ze základních desek PC. Vhodny je také IRF2804S z GME. SMD tranzistor nepot?ebuje chladi?. Sta?í chladící plo?ka na DPS, proto?e ztráta je díky nízkému sepnutému odporu malá. Lze pou?ít i tranzistor s klasickym pouzdrem, nap?. IRF3205 nebo IRF1405. U klasickych typ? není sepnuty odpor tak kriticky, proto?e je lze p?i?roubovat na chladi?. Proto?e pracovní napětí je dostate?ně malé, D1 je typu schottky s nízkym úbytkem. Ztráta na ní je p?i plné zátě?i cca 2W a vy?aduje maly chladi?, ke kterému je p?i?roubována nebo p?iletována. Já jsem pou?il typ SBL1040CT (10A, 40V) z PC zdroje ATX. L1 má alespoň 15z drátem 1mm a je navinuta na ?elezoprachovém krou?ku získaném té? ze základové desky. Krou?ek je zeleno-?erveny (permeabilita 55), má vněj?í pr?měr 16mm, vnit?ní pr?měr 8mm a vy?ku 6mm. Lze pou?ít i vět?í ?luto-bíly nebo zeleno-modry kou?ek nap?. z AT ?i ATX (obojí má permeabilitu 75). Vy??í permeabilita umo?ní dosáhnout stejnou induk?nost s men?ím po?tem závit?. P?íli? maly po?et závit? se m??e projevit nadměrnym zah?íváním jádra. Minimální vstupní napětí měni?e je 8,5V, maximální vstupní napětí je rovno vystupnímu napětí. Vystupní napětí je ur?eno odporem Rx. Ten vypo?ítejte podle vzorce:
Rx = (Uvyst - 2,5) . 1880
Nap?. pro vystupní napětí 20V vychází cca 33k a pro 19V vychází 31k. Vystupní napětí zvolte podle va?eho notebooku. Spínací frekvence měni?e je okolo 80kHz. Maximální zatí?ení je 4A. ú?innost je vy??í ne? 90%. Nevyhodou zvy?ova?e je, ?e (bez p?idání dal?ích aktivních vykonovych sou?ástek) nem??e mít ochranu proti p?etí?ení ?i zkratu. V takovém p?ípadě dojde k p?epálení Po1. I po zav?ení T1 toti? proud m??e téci ze vstupu p?es L1 a D1 na vystup. Pokud to vadí, m??ete pou?ít tento měni?. Induk?nost L1 se osvěd?ila cca 60 - 240uH. Vět?í induk?nost nemá smysl kv?li zbyte?ně velkym rozměr?m a SS odporu, s men?í induk?ností zase hrozí p?íli? velké zvlnění jí tekoucího proudu a zbyte?né namáhání sou?ástek. P?i p?íli? malém po?tu závit? (p?íli? velké napětí na závit) se také m??e ?elezoprachové jádro p?eh?ívat.

    Pozor! Je nutno pou?ít vhodnout pojistku. Nejsem zodpovědny za ?ádné va?e ?kody zp?sobené tímto za?ízením.


Schéma měni?e z 12V na 15-21V pro notebook.


Měni? pro notebook.


Deska z PC, ze které lze získat MOSFET, ?elezoprachové jádro, elektrolyt a někdy i schottkyho diodu (není-li zde synchronní usměrnění).


Zeleno-?erveny ?elezoprachovy kou?ek a navíjení vinutí.zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏