English version

Odposlech telefonní linky

     Tímto velmi jednoduchym obvodem si m??ete poslechnout, co si kdo povídá. Sta?í ho p?ipojit k telefonní lince. Linka má 4 dráty, zajímavé jsou ale jen 2, v plochém kabelu jsou to ty prost?ední: zeleny a ?erveny. K těm se obvod p?ipojuje (nevadí, kdy? je prohodíte). Hodnoty sou?ástek nejsou v?bec kritické, ka?dá m??e mít klidně dvakrát vět?í nebo men?í hodnotu. Tranzistor je nap?. BC547, BC548, KC507, KC508, BC237 nebo BC238. Baterie je 9Voltová.

     Varování: Je nelegální p?ipojovat jakákoliv neschválená za?ízení, nato? pak odposlouchávací, k telefonní síti !!! Tímto návodem pouze upozorňuji na mo?nost takovéhoto odposlechu, nikoho nenabádám ke stavbě, nato? pou?ívání tohoto za?ízení! Neberu ?ádnou zodpovědnost za ?ádné hmotné ?kody ani nehmotné újmy, které m??e toto za?ízení zp?sobit. Jeho pou?íváním se vystavujete riziku právních postih?. V telefonní lince m??e byt nebezpe?né napětí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.


Schéma jednoduchého odposlechu telefonní linky.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏