English version

Zku?ební zásuvka s omezova?em proudu

     úvod: Ka?dy, kdo ?astěji staví, opravuje a testuje p?ístroje napájené sí?ovym napětím, se jistě u? setkal s nep?íjemnym p?ekvapením v okam?iku zasunutí vidlice do zásuvky (p?ípadně později) - hlasitého vybuchu, destrukce p?ístroje, létajících kousk? sou?ástek, vyra?eného jisti?e, tmy v celém domě a o?ouzené vidlice :). Těmto p?ekvapením p?edejde popsaná zku?ební zásuvka, která slou?í k omezení maximálního proudu a v p?ípadně závady zabrání spadnutí jisti?e a omezí rozsah destrukce testovaného p?ístroje. Zvlá?tě se hodí p?i testování spínanych zdroj?.
     Popis: Hlavní sou?ástí za?ízení jsou ?árovky, které v p?ípadě zkratu v testovaném p?ístroji omezí tekoucí proud. Místo ?árovek lze pou?ít i vykonové odpory, ale vyhodou ?árovek je nap?. lep?í dostupnost v porovnání s odpory s povolenou ztrátou stovek watt?. Dal?í vyhodou ?árovek je men?í odpor ve studeném stavu, tak?e se chovají jako variátor nebo PTC a dokud nedojde k poruchovému proudu, úbytek napětí na nich je jen maly. Já jsem zvolil halogenové ?árovky 230V 300W a 500W. Pomocí vypína?? S1 a S2 lze tedy volit t?i kombinace: 300W, 500W a 800W (obě ?árovky paralelně). P?íkon testovaného za?ízení musí byt v?dy o dost men?í, ne? je vykon pou?itych ?árovek, aby nedo?lo k vyraznému úbytku napětí. Za?ízení jsem zabudoval do plechové krabice od PC zdroje ATX (se dvěma větráky). Vstup je ?e?en p?vodním kabelem s konektorem, vystup je ?e?en klasickou zásuvkou umístěnou místo jednoho z větrák?. Druhy větrák je ponechán a slou?í ke chlazení ?árovek. Napájen je pomocí miniaturního sí?ového transformátorku Tr1 a usměrňova?e. Zp?sob pou?ití za?ízení je velmi jednoduchy: Vstup p?ipojíme k síti a testovany p?ístroj p?ipojíme na vystupní zásuvku.

     Pozor! Za?ízení pracuje se sí?ovym napětím a podle toho je nutno ho konstruovat a pracovat s ním. ?árovky vytvá?ejí velké mno?ství tepla - hrozí po?ár, popálení nebo po?kození okolních p?edmět?. Za?ízení nenechávejte v provozu bez dozoru.


schéma zku?ební zásuvky s omezova?em proudu.


Díly p?ipravené ke stavbě zku?ební omezovací zásuvky.


Halogenové ?árovky 230V 300W a 500W.


P?ipevnění zásuvky do otvoru po zadním větráku.


Témě? hotové za?ízení.Test se zkratovanym vystupem :).


Zakrytované za?ízení. Vrchní kryt pochází z jiného ATX.P?idáno: 8. 11. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏