English version

Jednoduchy elektronkovy osciloskop

     Pot?eboval jsem jednoduchy osciloskop na základní mě?ení a nechtěl jsem ho kupovat, tak jsem se rozhodl pro jeho vyrobu. Aby byl p?ístroj jednoduchy a v nostalgickém stylu, rozhod jsem se pro elektronky. Jako pilovy oscilátor X jsem pou?il bě?nou vf pentodu EF80 (zapojení fantastron), jako symetricky budi? desti?ek X i Y jsem pou?il jednu dvojitou vf triodu 6CC42. Druhá elektronka 6CC42 slou?í jako dvojstupňovy zesilova? (Y). Nesymetrické vychylování by bylo jednodu??í, ale zp?sobuje ?patnou ostrost stopy (stopu by nebylo mo?né zaost?it na celé plo?e stínítka, ale v?dy jen na jeho ?ásti). Proto jsem zvolil vychylování symetrické. Obrazovka je stará ale nepou?itá, sovětské vyroby. Typ 5LO38I, pr?měr stínítka cca 5cm, délka 19,5cm.
     Napětí 300V pro elektronky je získáno jednocestnym usměrněním ze sekundáru sí?ového trafa 240V, záporné napětí asi 650V je získáno zdvojova?em. Osciloskop má 5 rozsah?, které se p?epínají dvojitym 5-polohovym p?epína?em. ?asová základna je asi 100ms a? 4us (frekvence desti?ek X cca 10Hz a? 250kHz). Odezva je cca 2us. Citlivost se nastavuje hrubě p?epína?em (ve 2 krocích) a plynule potenciometrem v katodě. Kapacitní trimr slou?í ke kompenzaci kapacit (nutnost pro vy??í frekvence). Je nutno ho nastavit tak, aby se obdélník zobrazil opravdu jako obdélník (má vliv jen v poloze p?epína?e 1/20). Maximální citlivost je asi 0,2V / cm. Ovládací prvky jsou pouze jas, rozsah, frekvence X, citlivost a ost?ení. ?havení obrazovky a elektronky EF80 je 6,3V 0,3A. ?havení elektronek 6CC42 je 6,3V 0,35A. ?havení obrazovky MUSí byt oddělené od ?havení elektronek, proto?e je mezi nimi rozdíl napětí více jak 700V.

     Pozor! V za?ízení je ?ivotu nebezpe?né napětí ! Kondenzátory z?stávají nabité i po vypnutí. V obrazovce je vakuum - nebezpe?í imploze. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

schéma elektronkového osciloskopu
Schéma elektronkového osciloskopu

elektronkovy osciloskop
Osciloskop v provozu


Uvnit? osciloskopu :)

DPS během vyvoje


impulzní zdroj (je?tě není zapojené zatemňování, obrazovka se válí jen tak po stole :)


obdélník


hudba


dálkovy ovlada? - pr?běh na IR-LED


pila


takovy obrazec vznikne, kdy? se nastaví ?asová základna men?í ne? perioda mě?eného signálu (Lissajousovy k?ivky)


sinusovka, mírně o?ezaná, proto?e trafo je zatí?ené jednocestnym usměrňova?em


Impulzní nabíje?ka od mobilu


je?tě jednou


opět o?ezaná sinusovka


Pr?běh na měni?i pro LED (zatemňování u? je zapojené, osciloskop se do?kal zask?ínění)


zvlnění na zatí?eném impulzním zdroji

sinusovka na elektronkovém osciloskopu
sinusovka


pr?běh napětí na zá?ivce 36W s klasickou tlumivkou (mě?eno p?es odpor 2M)


pr?běh napětí na IHVT (vn trafu) v monitoru


impulzní zdroj p?i p?etí?ení

Obrazovka 5LO38I spolu s 8LO29M
Obrazovka 5LO38I spolu s 8LO29M

originální dokumentace obrazovky 5LO38I
originální dokumentace (datasheet) obrazovky 5LO38I v ru?tině


druhá strana datasheetu.


pulzně ?í?ková modulace (PWM) na elektronkovém osciloskopuP?idáno: 2007
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏