English version

Dálkové ovládání spot?ebi?? skrz sí?

     U? velmi dlouho je známo, ?e elektrická rozvodná sí? se dá pou?ít pro p?enos r?znych signál?. Signál musí mít vět?í frekvenci ne? sí? (50Hz), aby aby pro něj měla sí? dostate?nou impedanci a sta?ilo tedy dodávat jen maly proud. Pro p?enost na malé vzdálenosti (v rámci jednoho domu ?i bytu) jsou vhodné frekvence asi 1 a? 25kHz, p?i vět?í frekvenci by se u? zna?ně projevovaly induk?nosti vedení. V na?em p?ípadě má vysíla? frekvenci asi 5kHz, která je 100x vět?í ne? sí?ová a lze ji tedy jednodu?e oddělit horní propustí. Oscilátor se skládá z integrovaného obvodu 555 a zesilova?e proudu se dvěma tranzistory, které jsou chráněné diodami p?ed napě?ovymi ?pi?kami. Vystup je spojen s fázovym napětím p?es kondenzátor s kapacitou asi 220 a? 470n, ktery musí byt dimenzován na dostate?né napětí, tedy 250V~, t?ída X2. Vysíla? se m??e napájet z baterie nebo ze sí?ového adaptéru, p?ípadně p?es srá?ecí kondenzátor nebo odpor. Vysíla? se ovládá bu? zapínáním jeho napájení, nebo logickou 1 na 4. vyvodu IO.
     P?ijíma? má na vstupu horní propust. Tím se oddělí signál s malou amplitudou od mnohem vět?ího sí?ového napětí. Tranzistor je trvale otev?en bázovym odporem 220k, tím je zkratován proud ?ídící elektrody triaku a triak je tedy uzav?en. P?i p?íjmu signálu se ale tranzistor p?eru?ovaně uzavírá a tím se p?es dva odpory 820R nabije kondenzátor 470u u triaku a ten se otev?e. Triak pracuje v II. a III. kvadrantu. P?ímo k triaku lze p?ipojit ?árovku nebo jinou zátě? s odběrem do 4A. P?ijíma? je napájen p?ímo ze sítě p?es srá?ecí kondenzátor, vybíjecí odpor 330k a ochranny odpor 470R, ktery omezuje napě?ové ?pi?ky.
     Signál vysíla?e se nesmí dostat mimo byt, není ale nutno pou?ívat ?ádné filtry, proto?e cívky elektroměru mu kladou velky odpor. Problém mohou znamenat klasické zá?ivky (o úspornych kompaktních nemluvím), proto?e mají kondenzátor zvy?ující ú?inník (pokud nějaky mají:-)). Tento kondenzátor by mohl signál pohlcovat. Nejjednodu??í ?e?ení je ho odpojit (sni?uje jen odebírany proud, ale ne vykon, za ktery platíte). Dal?í ?e?ení je p?ipojení sériové vf tlumivky. Jinak by u? s ?í?ením signálu neměly byt ?ádné problémy.

     Pozor - cely vysíla? i p?ijíma? jsou galvanicky spojeny se sítí a podle toho je nutné s nimi zacházet. Pro zaji?tění bezpe?nosti pou?ijte v p?ívodech vhodné pojistky. V?e stavíte na vlastní nebezpe?í. Za va?e p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma dálkového ovládání spot?ebi?? skrz rozvod - vysíla?


Schéma dálkového ovládání spot?ebi?? skrz rozvod - p?ijíma?P?idáno: 2003
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏