English version

Elektricky paralyzér

Elektricky paralyzér úto?níka ochromí pomocí elektrického ?oku. P?i krátkém kontaktu s napětím dostane elektricky ?ok ktery ho na krátkodobě ochromí odradí od dal?ího útoku. P?i del?ím kontaktu s napětím (více ne? 1s) dochází ke svalové k?e?i, úto?ník padá na zem. A? několik minut je neschopen koordinovaného pohybu.

    Princip paralyzéru:

Paralyzér funguje jako dvojstupňovy měni?. První stupeň s vf trafem zvy?uje napětí baterie na několik stovek volt? a? několik kV. Tímto napětím se nabíjí kondenzátor. Po nabití se kondenzátor vybije do druhého (pulzního) trafa, které zvy?í napětí na cca 10 - 50kV. (údaje na paralyzérech jako 100 000 V nebo i 2 000 000 V jsou vymy?lené, napětí 2 000 000 V by vytvá?elo ve skute?nosti vyboje dlouhé více ne? 2m - vyrobci se p?edhánějí kdo bude mít na svém vyrobku vět?í ?íslo a h?e?í na neznalost ve?ejnosti.) Opakovací frekvence je asi 5 - 40Hz.

    Typy paralyzér?:

Existují 3 základní typy: Tyristorovy, jisk?i??ovy a násobi?ovy. Jisk?i??ové jsou jen nejlevněj?í typy, jsou velmi nespolehlivé a neú?inné. Tyristor je zde nahrazen jisk?i?těm. Napětí baterie se zde zvy?uje tranzistorovym měni?em. Pro zapálení jisk?i?tě je pot?eba vy??í napětí (alespoň 1kV) a proto se někdy za měni? p?ipojuje pomocny násobi?, aby sekundární napětí prvního trafa nemuselo byt tak vysoké. Po nabití kondenzátoru na dostate?né napětí se zapálí jisk?i?tě a umo?ní vybití kondenzátoru do pulzního trafa. Princip je podobny teslovu transformátoru. Tyristorové paralyzéry jsou spolehlivěj?í a ú?inněj?í - jisk?i?tě je nahrazeno tyristorem. Napětí kondenzátoru nemusí byt tak vysoké, sta?í asi 250 - 500V. Tyristor se ?ídí diakem, doutnavkou nebo odporovym děli?em (u tyristoru s citlivou ?ídící elektrodou). Násobi?ové paralyzéry mají jen jedno trafo s vy??ím vystupním napětím, následované vysokonapě?ovym násobi?em z kaskády diod a kondenzátor?. Jejich vystupní napětí je stejnosměrné. Díky kondenzátor?m v násobi?i jsou impulzy velmi hlasité. P?i p?ímém kontaktu s k??í úto?níka se v?ak kondenzátory nevybíjí v impulzech, ale te?e spojity proud, co? m??e vyrazně sní?it ú?inek. Je tedy pot?eba, aby se elektrody k tělu jen p?iblí?ily, ale nedotykaly se ho.

    M?j paralyzér:

Zvolil jsem tyristorovou verzi. Měni? napětí jsem vyrobil s MOSFETem, proto?e "dětské" dvoj?inné měni?e s bipolárními tranzistory pou?ívané v komer?ních paralyzérech mají ú?innost okolo 20%. ú?innost mého měni?e je asi 75%. Pracovní frekvence je asi 80 - 120kHz. Jako spína? druhého stupně jsem pou?il tyristor, jako ovlada? ?ídící elektrody slou?í 4 doutnavky v sérii (jejich zápalné napětí je asi 95V, celkem tedy 380V). Opakovací frekvence paralyzéru je asi 30 - 50Hz. Transformátor měni?e je na feritovém jád?e EE s pr??ezem st?edního sloupku 20 - 25 mm2. Vzduchová mezera je ve st?edním sloupku a je cca 0,5 mm silná. Primár má 2x 12z drátem pr?měru 0,4mm, sekundár má 700z drátem 0,1mm. Sekundár se vine v několika vrstvách, které se od sebe izolují - jinak by se lak zna?nym napětím prorazil. Polaritu sekundáru je nutné dodr?et! Impulzní vn trafo s napětím mnoha kV se ?patně shání a jeho vyroba je velmi náro?ná. Na jeho místě lze pou?ít miniaturní vn transformátorek pro zapalování Xe vybojek nebo 2 takové transformátorky s primáry paralelně a sekundáry sériově. Paralyzér má dvoje elektrody: jedny tzv. zku?ební, které jsou k sobě blí?. Mezi nimi p?eskakuje vyboj p?i provozu naprázdno. Vyboj omezuje max. napětí a také slou?í k zastra?ení úto?níka. Druhé, hlavní elektrody smě?ují dop?edu. Vzdálenost mezi nimi je zna?ně vět?í ne? vzdálenost mezi zku?ebními. Těmito elektrodami te?e proud do děla úto?ící osoby :). Paralyzér lze napájet 6ti ?lánky 1,5V nebo 6ti a? 7mi ?lánky 1,2V (NiCd nebo NiMH). Velice vhodné jsou také 2 ?lánky Li-ion nebo Li-pol spojené do série (2x 3,7V). Paralyzér odebírá okolo 1,5A, tak?e bě?né desti?kové baterie 9V nelze pou?ít.

     VAROVáNí !!!
Návod na vyrobu tohoto za?ízení je zde uveden pouze pro demonstraci principu jeho funkce. Za?ízení není ur?eno pro pou?ití na osobách ani zví?atech. Vystupní napětí m??e zp?sobit vá?nou újmu na zdraví nebo smrt. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí a odpojení baterie. Za?ízení nepat?í do rukou dětí. V?echny pokusy s ním provádíte na vlastní nebezpe?í, autor této stránky nebere za va?e p?ípadné újmy ?ádnou zodpovědnost.

schéma zapojení elektrického paralyzéru
schéma elektrického paralyzéru


test obvodu v kontaktním poli


osazené plo?né spoje a trafo měni?e 9V / 400V


test sestaveného modulu s p?ipojenym trafem (je pou?ito trafo pro zapalování Xe vybojek 190V / 6kV)


Paralyzér bě?ící na baterii 3,7V z Fo?áku. Funguje i na toto malé napětí, ale s men?í frekvencí. Na vystupu 2 trafa 6kV.

není ur?eno lamám
Toto není hra?ka! Kolektivní hry s tímto p?ístrojem vět?inou kon?í vá?nym úrazem. Pokud za?ízení p?inesete do ?koly nebo mezi p?átele pod vlivem alkoholu, je pravděpodobnost katastrofy témě? 100%.
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏