English version

Plazma koule

    Ur?itě znáte tuto zajímavou dekoraci, v posledních letech velmi hojně prodávanou. Jednoduchou plazma kouli si m??ete postavit sami. Základem plazma koule je maly zdroj vysokofrekven?ního vysokého napětí několik tisíc volt? s frekvencí několik a? několik desítek kilohertz?. Toto napětí se p?ivádí na elektrodu umístěnou uprost?ed skleněné koule naplněné vhodnym plynem. Vlivem kapacitních proud? vznikají vyboje mezi elektrodou a sklem. P?i doteku plazma koule budou vyboje nejvíce smě?ovat k místu, kde se dotykáte.
    V mé variantě je zdroj velmi jednoduchy. základem je vn trafo z nějakého starého televize. Musí se jednat o trafo bez zabudovaného usměrnění, aby bylo schopno poskytnout vysokofrekven?ní napětí. Z trafa se odstraní primární vinutí (nebo nechá nevyu?ité) a navinou se nová (5 závit? a 3 závity) dle schématu. Sekundární vinutí se ponechá. Dal?í sou?ástí obvodu je vykonovy tranzistor a ?árovka slou?ící jako odpor a sou?asně signalizace zapnutí (lze jí nahradit odporem 50 a? 100 Ohm? na 5 a? 10W). Tyto sou?ástky tvo?í jednoduchy oscilátor. Kondenzátor 1000uF jen sni?uje vnit?ní odpor napájecího zdroje. Napětí je a? cca 16kV a frekvence okolo 25kHz. M??ete zkusmo z obou primárních vinutí ubrat jeden závit, napětí a frekvence se tím mírně zvy?í. Pozor - záporny pól se MUSí uzemnit.
    Plazma koule je zde nahrazena oby?ejnou ?árovkou, která je naplněna argonem. Efekt je podobny. Mezi vláknem a baňkou ?árovky se vytvo?í několik pohybujících se vyboj?.

     Varování: Nedotykejte se vystupu vysokonapě?ového transformátoru! Vystupní napětí je nebezpe?né. M??e dojít k úrazu elektrickym proudem nebo popálení. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Za ?ádné va?e újmy autor nebere zodpovědnost.

schéma nejjednodu??í plazma koule
schéma nejjednodu??í plazma koule


Plazma koule se ?árovnou 200W


... a za tmy.P?idáno: 2004
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏