English version

Plazma koule bez ru?ení

   Je známo, ?e plazma koule jsou zdrojem elektromagnetického ru?ení a vf napětí, které m??e po?kodit blízké elektronické p?ístroje. U této plazma koule (vyrobené z ?árovky 200W) je tento problém vy?e?en pomocí jejího odstínění. ?árovka je opletena tenkym drátem, ktery je spojen se zemí a spole?nym pólem obvodu. To navíc zvy?uje intenzitu vyboj? a také ovlivňuje jejich barvu. Místo modrofialové jsou oran?ové. Takováto plazmakoule opravdu nevyza?uje ?ádné ru?ení, dokonce se u ní ani nerozsvítí doutnavka. Nevyhodou je jen to, ?e vyboje nelze ovlivňovat dotekem prstu.
   Napájecí zdroj je podobny Vysokofrekven?nímu zdroji vysokého napětí, má v?ak ni??í po?et závit? na sekundáru trafa a tím dává ni??í napětí. Kv?li ni??í vnit?ní kapacitě trafa je pou?it rezonan?ní kondezátor 1n. Spínací tranzistor m??e byt jakykoli MOSFET-N s dovolenym proudem alespoň 5A a napětím 100V, nap?. IRF530, IRF630, IRF730. Trafo je navinuto na feritu z vysokonapě?ového trafa ze starého CRT televizoru, primár je vinut drátem cca 1mm, sekundár jsem vinul drátem 0,3mm (pr?měr není kriticky).

     Varování: Nedotykejte se vystupu vysokonapě?ového transformátoru! Vystupní napětí je nebezpe?né. M??e dojít k úrazu elektrickym proudem nebo popálení. V?e děláte na vlastní nebezpe?í. Za ?ádné va?e újmy autor nebere zodpovědnost.


Schéma zapojení plazmakoule bez ru?ení.


Opletená ?árovka-plazmakoule.


A po zapnutí...


Z podhledu...


Plazma koule domácí vyroby.Video ke sta?ení najdete v sekci videa
P?idáno: 2004
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏