English version

http://www.hytxcc.com - Zásady ochrany osobních údaj?

Tyto internetové stránky (http://www.hytxcc.com) shroma??ují následující informace o náv?těvnících stránek:

Informace, které jsou nepovinné a jen? u?ivatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, p?ípadně p?ezdívku, e-mailovou adresu, pop?ípadě adresu webové stránky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro ú?ast v komentá?ích v diskuzním fóru, náv?těvní knize nebo ke ?lánku.

Informace shroma??ujeme nap?. p?i registraci na na?ich stránkách, p?ihlá?ení se ke svému ú?tu, odeslání zprávy ?i komentá?e ?i odhlá?ení. Shromá?děné informace zahrnují nap?. Vámi uvedené jméno ?i p?ezdívku, Vámi uvedenou e-mailovou adresu, Vámi uvedenou internetovou adresu a text zprávy.

Pasivně shroma??ované informace, (tj. jsou obdr?eny, ani? byste aktivně zadali informace) za pou?ití r?znych technologií a zp?sob? jako nap?íklad IP (Internet Protocol) adres, soubor? cookie, atributy softwaru a hardwaru, nav?tívené stránky apod. Tyto informace umo?ní lépe p?izp?sobit obsah stránek a zp?sob zobrazení pot?ebám u?ivatel? a pom??e inzerent?m a sponzor?m lépe porozumět náv?těvník?m. Umo?ní také kontakt prost?ednictvím e-mailu.

U?ivatel kdykoliv m??e smazat sv?j u?ivatelsky ú?et nebo zaslané komentá?e.

Va?e osobní identifika?ní údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak p?evádíme t?etím stranám. To nezahrnuje d?věryhodné t?etí strany, které nám pomáhají s provozem na?ich webovych stránek, pokud se strany dohodnou, ?e tyto informace jsou d?věrné.

Vě?íme, ?e je nutné sdílet informace s cílem vy?et?it, zabránit nebo podniknout kroky v p?ípadech nezákonné ?innosti, podez?ení z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpe?nost jakékoli osoby, poru?ování na?ich podmínek pou?ívání nebo v jinych p?ípadech vy?adovanych zákonem.

Neosobní data v?ak mohou byt poskytnuty jinym stranám pro marketingové ú?ely, reklamní nebo jiné pou?ití.

Pro u?ivatelsky ú?et na těchto stránkách z bezpe?nostních d?vod? nikdy nepou?ívejte stejné heslo, které pou?íváte pro jiné slu?by.

Google AdSense

Tyto webové stránky zobrazují reklamy Google AdSense poskytované spole?nostmi t?etí strany. Tyto spole?nosti mohou pou?ívat údaje (nikoli v?ak jméno, adresu , e-mailovou adresu a telefonní ?íslo) o Va?ich náv?těvách těchto i jinych webovych stránek k poskytování reklam na zbo?í a slu?by, které vás zajímají.

Spole?nost Google (jako dodavatel) pou?ívá k zobrazování reklam soubory cookie (malé soubory ulo?ené v internetovém prohlí?e?i). Díky souboru cookie DART m??e spole?nost Google zobrazovat reklamy u?ivatel?m na základě jejich náv?těv na webovych stránkách nalézajících se na internetu.

Soubor cookie DART spole?nosti DoubleClick pou?ívá slu?ba Google v reklamách zobrazovanych na webovych stránkách ú?astník? zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. Kdy? u?ivatel nav?tíví webovou stránku ú?astníka slu?by AdSense a zobrazí reklamu nebo na ni klikne, m??e byt do prohlí?e?e tohoto koncového u?ivatele zaslán soubor cookie.

údaje nashromá?děné z těchto soubor? cookie umo?ňují ú?astník?m slu?by AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svych stránkách i v rámci celého internetu.

Provozovatel, ktery na svych stránkách zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s tímto sběrem dat nic spole?ného. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost spole?nost Google.

Pokud nechcete, aby o vás byla shroma??ována tato data, m??ete ve svém prohlí?e?i zakázat p?ijímání soubor? cookie nebo vypnout JavaScript.

Google Analytics

Tyto webové stránky pou?ívají nástroj Google Analytics, slu?bu webové analyzy poskytovanou spole?ností Google, Inc. (Google). Slu?ba Google Analytics pou?ívá soubory cookie, tedy textové soubory ulo?ené v po?íta?i, které pomáhají analyzovat, jak u?ivatelé pou?ívají dané webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak pou?íváte webové stránky (v?etně adresy IP), budou odeslány a ulo?eny spole?ností Google na serverech ve Spojenych státech americkych. Spole?nost Google pou?ije tyto informace k vyhodnocování u?ívání stránky a vytvá?ení zpráv o aktivitě na webovych stránkách pro její provozovatele a pro poskytování dal?ích slu?eb tykajících se ?inností na webovych stránkách a pou?ívání Internetu. Spole?nost Google m??e poskytnout tyto informace t?etím stranám, pokud to vy?aduje zákon nebo pokud takové t?etí strany zpracovávají informace jménem spole?nosti Google. Spole?nost Google nebude spojovat va?í IP adresu s ?ádnymi jinymi údaji, které uchovává. Pou?ívání soubor? cookie m??ete odmítnout změnou p?íslu?ného nastavení prohlí?e?e. Pou?íváním těchto stránek vyjad?ujete souhlas se zpracováním údaj? o Vás spole?ností Google zp?sobem a pro vy?e uvedené ú?ely.

Pou?íváním na?ich stránek souhlasíte s na?imi zásadami ochrany soukromí.

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy tykající se těchto zásad ochrany osobních údaj?, kontaktujte nás pomocí ní?e uvedenych kontaktních informací:
danyk@centrum.cz

zpět na úvodní stránku 手机捕鱼游戏