,,Superbezpe?ná roztrojka" aneb Dostáváte rádi ?oky?

    Myslíte, ?e není mo?né si koupit elektrické za?ízení, které vás musí zaru?eně zabít? To jste na velkém omylu. O tom se na této stránce postupně p?esvěd?íte. Ka?dy z nás má jistě doma několik roztrojek nebo t?eba rozpětek s prodlu?ovacím kabelem. P?emy?leli jste ale někdy o tom, co se skryvá uvnit?? Nebo o tom, jak se jejich vyrobci starají o na?i bezpe?nost? Vyrobci v p?elidněnych asijskych zemích jsou naprosto lhostejní k základním pravidl?m bezpe?nosti práce a jejich ?ivotu nebezpe?né vyrobky nikoho neznepokojují. Některé z těchto vyrobk? ale proníkají i p?es velmi p?ísné normy EU a? k nám...

roztrojka od vietnamc?
Roztrojka s prodlu?ovacím kabelem. Mo?ná máte doma právě takovou.


Podívejte se na zadní stranu. ?e tam chybí jeden ?roubek? Drobná vada, ta nem??e nikoho ohrozit. Ale co fázovka? ?e vám svítí v pravé dírce, p?esto?e vám ka?dy elektriká? ?ekne, ?e fáze musí byt vlevo? A ?e svítí i p?i vypnutém vypína?i?


To není mo?né, v?dy? je to Geprüfte Sicherheit! Ale je. Jen?e to je jen za?átek!

smrtící roztrojka
Podívejte se dovnit?. ?e vám tam něco chybí?

kolíky nejsou uzemněné !
Je?tě stále jste nena?li p?ívod k zemnícím kolík?m? ?ádny ani nenajdete. Kolíky jsou toti? jen propojeny mezi sebou, aby p?i závadě na jednom spot?ebi?i vás spolehlivě zabily i spot?ebi?e ve druhych dvou zásuvkách.

prodlu?ovací ?ň?ra je dvou?ilovy kabel!
Stále je?tě mi nevě?íte, ?e ke kolík?m opravdu nic nevede?
O vypína?i jen v nule, zna?ení kabelu ?ervená-zelená, fázi vpravo a o modrém drátku tlou?ky asi 0,5mm u vypína?e u? ani mluvit nemusím. Hlavně, ?e jsou zde bezpe?nostní dírky!zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏