English version

Zdroj rentgenového zá?ení s DY87

     Rentgenky se ?patně schánějí a jsou drahé. Jako slaby zdroj RTG zá?ení se v?ak dá pou?ít témě? jakákoliv baňka s vakuem, ke které je p?ipojeno vysoké napětí nad cca 20 - 40kV. (Zá?ení sice vzniká i p?i ni??ím napětí, ale má p?íli? nízkou energii na to aby pro?lo pouhym sklem.) Baňka musí snést vysoké napětí a nesmí docházet k pr?raz?m uvnit? ani vně baňky - vyvody tedy musí by dostate?ně daleko od sebe, toté? platí o elektrodách. Nejvhodněj?í jsou vn diody a triody ze starych TV. Vhodná je nap?. DY86, DY87 nebo 1Y32T (p?ímo ?havené vn diody, které se pou?ívaly k usměrnění vn do 18kV v televizorech). Já jsem pou?il DY87. K napájení pou?ívám regulovatelny zdroj ss vn 5 - 50kV s proudem a? 1mA. Zdroj vyu?ívá IHVT (integrované vn trafo) z monitoru. Zdroj se napájí z 12V a odebírá p?i bě?ném provozu max. 5A. Pro testování elektronek a nastavení vhodného napětí je nutné zdroj vybavit mě?ícími p?ístroji pro mě?ení proudu a napětí. K mě?ení napětí jsou vyu?ity odpory s celkovou hodnotou 400M uvnit? IHVT.
     Vn dioda se ke zdroji p?ipojuje reverzně, tzn. katoda na + a anoda na -. Je to nutné, proto?e pokud by byla zapojena v propustném směru, měla by p?íli? maly vnit?ní odpor a p?i p?ipojení vn by procházel tak velky proud, ?e by se zakrátko zni?ila, ?i by do?lo k p?etí?ení zdroje. Elektronka za?íná znatelně vyza?ovat p?i napětí cca 30kV, P?i 38kV ji? vyza?uje mnohonásobně silněji. Mě se nejlépe osvěd?ilo napětí 40kV (odběr je cca 180uA, vykon 7,6W). Jiné kusy této elektronky se v?ak mohou li?it (jiny stav vakua) a proto tyto údaje berte jen jako orienta?ní. Pokud je elektronka pod napětím, je nutné se chránit p?ed zá?ením. Já pou?ívám olověnou trubku se stěnou 3mm. Zá?ení vychází hlavně ze strany otvorem v trubce, mírně i v obou směrech osy trubky. Ani v jednom z těchto t?í směr? se nidko nesmí nacházet, kdy? je p?ipojeno vn. Měly by byt také stíněny dal?ím stíněním. Stíněn by měl byt i cely prostor, kde je prováděn pokus.
     P?ítomnost silněj?ího RTG zá?ení je mo?né zjistit pomocí digitálního fotoaparátu. CCD prvek je na něj mírně citlivy. Pokud na fo?ák p?i focení snímku p?sobí zá?ení, objeví p?es celou plochu fotek náhodně rozmístěné te?ky. Pro lep?í z?etelnost te?ek je objektiv zakryt. Pokud stejnym zp?sobem nato?íte video, budou p?es něj běhat te?ky. Pozor! Pokud se te?ky neobjeví, není to záruka, ?e nevzniká ?ádné zá?ení! Zá?ení není dost silné pro vytvo?ení fluoroskopickych snímk? snímanych digitálním fotoaparátem ani s dlouhou závěrkou, ale bylo by mo?no jej pou?ít pro expozici film?. Expozi?ní doba by v?ak pravděpodobně musela byt ?ádově několik minut.

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.
schéma zdroje vysokého napětí pro rtg

zdroj RTG s DY87
zdroj a DY87 v trubce


elektronka s p?ipojenymi p?ívody (je zapojená reverzně)

DY87 a stínící trubka
elektronka v novodurové trubce


...a s trubkou zastr?ená do olověné trubky se stěnou 3mm (v trubce je otvor kterym vychází zá?ení)


clona z alobalu na otvoru v trubce (chrání fo?ák p?ed vn). Clona je spojená s trubkou, tak je uzemněná.

mA metr a kV metr pro RTG
mA metr a kV metr

DY87 pod vysokym napětím
DY87 pod vysokym napětím v propustném směru - RTG zá?ení nevzniká.
Te?ky vznikající p?sobením RTG zá?ení na CCD sníma? ve fo?áku
Fotka focená se zakrytym objektivem. Te?ky vznikají p?sobením RTG zá?ení na CCD sníma? ve fo?áku. RTG zá?ení proniká novodurovou trubkou, alobalem a tělem fotoaparátu (ze strany). Toto je vy?ez z fotky v rozli?ení 2048 x 1536.


Toté?, foceno s rozli?ením 640 x 480.


Video nato?ené se zakrytym objektivem u pracujícího za?ízení

Video ke sta?ení najdete v sekci videaDal?í
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏