English version

Rentgen s 6VS-1

   Na?el jsem velké mno?ství elektronek 6VS-1 (rusky 6BC-1), co? je paprsková tetroda (nebo trioda, pokud nepo?ítáme urychlovací elektrodu jako m?í?ku), která se pou?ívala ke stabilizaci vysokého napětí. Elektronka je paprsková, její systém p?ipomíná systém v obrazovce, s tím rozdílem ?e v anodě není otvor. Zjistil jsem, ?e se velmi dob?e hodí jako zdroj RTG zá?ení. ?asto pou?ívaná DY87 se jí v?bec nem??e rovnat. Paprsek dopadající na anodu je velmi tenky (zlomek milimetru), díky tomu jsou rentgenové paprsky vyza?ovány z velmi malé plochy a umo?ňují dobrou ostrost snímk? i kdy? je sníma? velmi blízko k elektronce.

    Zapojení elektronky ukazuje schéma ní?e. Zdroj anodového napětí jsem nastavil na 40kV a proud na 500uA (co? je ?isty p?íkon 20W). Elektonka se ?haví napětím 6,3V, proud je 0,6A. ?havení je pot?eba zapojit alespoň 40 sekund p?ed zapnutím vysokého napětí. P?i opakovaném rentgenování se ?havení nechává trvale p?ipojené, vypíná se jen zdroj vysokého napětí. Digitální fotoaparát se zakrytym objektivem u? v blízkosti lampy nevytvá?el te?ky, ale téme? souvislou bílou zrnitou plochu. Po shlédnutí takové fotky mě napadlo vyu?ít CCD prvek p?ímo jako sníma? RTG. Ze starého fo?áku jsem odstranil optiku, poté jsem CCD prvek zakryl p?ed světlem pomocí vrstvy papíru a alobalu (papír zabraňuje p?ípadnému zkratu). Takto upravenym fo?ákem se dají po?izovat rentgenové snímky velmi malych p?edmět? (těch které se vejdou na plochu CCD prvku cca 4 x 5 mm. Trochu vět?í p?edměty se dají zrentgenovat skládáním obrázku z více snímk?. Te?ky na fotkách se objevují u? od napětí 17kV. Pro rentgenování polovodi?? je nejlep?í napětí 30 - 40kV a proud 200 - 500uA.

    Pozor! Pokud se te?ky neobjeví, není to záruka, ?e nevzniká ?ádné zá?ení!


rtg zá?ení

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


rentgenovy snímek obvodu DIP8 IR2153 pomocí elektronky 6VS-1 rentgenovy snímek obvodu DIP8 IR2153 pomocí elektronky 6VS-1
Rentgenovy snímek obvodu IR2153 (pouzdro jako 555). Je sestaven z cca 14ti snímk?. Nejtmav?í ?ásti jsou vyvody a ?ip. St?edně tmavé je plastové pouzdro, na nejsvětlej?ích místech nestálo paprsku v cestě nic (kromě skla lampy, vzduchu, alobalu, papíru a skla CCD sníma?e :-)) Klikněte pro zvět?ení.

rentgenovy snímek tranzistoru v TO92 rentgenovy snímek tranzistoru v TO92 rentgenovy snímek tranzistoru v TO92
Snímek tranzistoru KC238 (pouzdro TO92) sestaveny ze 4 ?ástí.

rentgenovy snímek diody rentgenovy snímek diody
RTG Diody RGP10J (ze 2 ?ástí)

rentgenovy snímek opto?lenu (optronu) rentgenovy snímek opto?lenu (optronu)
Optron (6 ?ástí)

Schéma zapojení elektronky 6VS-1 jako rentgenky
Schéma zapojení elektronky 6VS-1 jako rentgenky

elektronka 6VS1 neboli 6BC1
elektronka 6VS1 neboli 6BC1

Zde je vidět paprsek elektron? dopadající na anodu jako fialovy bod.
Zde je vidět paprsek elektron? dopadající na anodu jako fialovy bod.

Elektonka ve tmě
Elektonka ve tmě.

Vnit?ek starého fo?áku s od?roubovanym objektivem
Vnit?ek starého fo?áku s od?roubovanym objektivem

CCD prvek
CCD prvek

Fo?ák po úpravě pro rentgenování
Fo?ák po úpravě pro rentgenování

Rentgenování :)
Rentgenování :)

RTG zá?ení zp?sobuje světélkování p?edmět?, jako tato plastová hvězda
RTG zá?ení zp?sobuje slabé světélkování fosforescen?ních p?edmět?, jako tato plastová hvězda.

lampa a elektronika zdroje
lampa a elektronika zdroje

celek - zdroj RTG
Celek. Napravo je vidět vn trafo z barevné TV, násobi? domácí vyroby a torzo IHVT slou?ící jen jako odpor

Fo?ák doplněny o dálkové ovládání
Fo?ák doplněny o dálkové ovládání (deska p?vodně od tla?ítek v monitoru)P?edchozí
Dal?í
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏