English version

Rentgenové snímky fluoroskopickou cestou

    Kromě filmu a elektronického (CCD) sníma?e se rentgenové snímky dají dělat také pomocí fluoroskopu. To je deska s vrstvou, která p?i dopadu RTG zá?ení světélkuje. V dávnych dobách se tato metoda pou?ívala i v nemocnicích. Léka? viděl stín pacientovych kostí a orgán? na stínítku v reálném ?ase. Stínítko byvalo vyrobené z kyanidu plati?itého, wolframanu draselnatého (scheelitu), fluoridu ammonato-urani?itého nebo kyanidu draselnato-plati?itého. Tato metoda byla později zavr?ena kv?li vysokym dávkám zá?ení, které dostávali jak pacienti, tak i léka?i.

    Dnes tuto metodu lze pou?ít alespoň k rentgenování p?edmět?, pokud je zaji?těno kvalitní stínění. Jako zdroj zá?ení jsem opět pou?il 6VS-1, popsanou zde. Fluoroskopem se stala Puzzle svítící ve tmě :). Rentgenování je samoz?ejmě prováděno bez jakékoliv expozice osob zá?ení, spínané je digitálním ?asova?em z mikrovlnky. Na fo?áku také nastavena ?asová spou??. Napětí je 35 - 40kV, proud 250uA. Kvalitu stínění zji??uji tímto radiometrem a GM po?ítadlem.

rtg zá?ení


     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


Rentgenování známého integrovaného obvodu 555
Rentgenování známého integrovaného obvodu 555.

Rentgenování známého integrovaného obvodu 555


Rentgenování známého integrovaného obvodu 555


Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně). Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně).
Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně).

Rentgenování optronu
Rentgenování optronu pomocí svítící samolepky

Rentgenování tranzistoru v pouzdru TO92
Rentgenování tranzistoru v pouzdru TO92

Zrdoj vysokého napětí (Stabilizovany s UC3843) a 6VS-1
Zrdoj vysokého napětí (Stabilizovany s UC3843) a 6VS-1.Podsvětlené budíky
Podsvětlené budíky.

vysokonapě?ovy odpor vysokonapě?ovy odpor
Vyroba vysokonapě?ového odporu 400M. Je sestaven z 123ks odpor? 3M25 / 0,6W. Ty jsou sletované, zasunuté do hadice a ta je sto?ená do novodurové trubky.
?asova? z mikrovlnky
?asova? :)P?edchozí
Dal?í
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏