Sodíková vybojka vyza?uje RTG zá?ení

    Na některych webech se setkáte s varováním, ?e do blízkosti Teslova transformátoru by se neměly nikdy dostat ?ádné p?edměty obsahující vakuum. Následující pokus byl proveden za ú?elem ově?ení pravdivosti tohoto varování :). Na SSTC byla umístěna sodíková vybojka SON-H Pro 110W (vybojka se zabudovanym zapalova?em ur?ená jako náhrada rtu?ovych vybojek). Tato vybojka má vněj?í baňku evakuovanou za ú?elem tepelné izolace. Po zapnutí a naladění je mě?eno zá?ení pomocí radiometru (dozimetru) RBGT-62A s clonou v poloze beta1. Dozimetr ukazuje ve vzdálenosti 1,2m asi 80mR/h (800uSv/h) a ve vzdálenosti 1m u? jde ru?i?ka za roh :). Poté jsem zakryl fotoaparát alobalem a umístil 40cm od vybojky. Jsou vidět typické te?ky, zp?sobené zá?ením dopadajícím na CCD sníma?. Te?ky nepokryvají cely obraz, proto?e SSTC je napájeny p?lvlnnym usměrňova?em bez filtrace.

    Závěr:
Pokus ově?il, ?e p?edměty obsahující vakuum mohou vyza?ovat během p?sobení vf vysokého napětí RTG zá?ení. Do nádoby s vakuem ani nemusí byt zavedeny 2 elektrody opa?ného potenciálu, proto?e vysokofrekven?ní napětí zp?sobuje kapacitní proud i skrz nevodivé materiály. Do blízkosti pracujícího Teslova transformátoru by se tedy neměly dostat ?ádné p?edměty obsahující vakuum, jako elektronky, obrazovky, vybojky s vněj?í vakuovou baňkou, vakuové fluorescen?ní displeje (VFD), vakuové ?árovky a dal?í sou?ástky, také ani termosky, teploměty a jiné laboratorní pom?cky obsahující vakuum za ú?elem tepelné izolace. Naopak relativně bezpe?né jsou nádoby naplněné plynem, jako doutnavky, zá?ivky, úsporky, neonové trubice, ?árovky plněné argonem a jinymi plyny, vybojky bez vněj?í baňky, digitrony, dekatrony, doutnavkové stabilizátory a podobně.

rtg zá?ení

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.Videozáznam pokusu

sodíková vybojka SON-H Pro na SSTC
vybojka SON-H Pro na SSTC

sodíkové vybojky SON-H Pro ur?ené pro provoz bez zapalova?e na tlumivkách rtu?ovych vybojek
sodíkové vybojky SON-H Pro ur?ené pro provoz bez zapalova?e na tlumivkách rtu?ovych vybojek. Jedna mi p?ed pár lety spadla, tak?e m??ete vidět i vnit?nosti :).


ozna?ení

typické te?ky, zp?sobené RTG zá?ením dopadajícím na CCD sníma?
te?kyzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏