English version

Rentgenové snímky fluoroskopickou cestou II.

    Nyní se mi poda?ilo udělat je?tě jednu sadu fluoroskopickych snímk? na stejném principu, jako v p?edchozím ?lánku, ale v mnohem lep?í kvalitě. Opět vyu?ívám elektronku 6VS-1 známou z minulych ?lánk? a samolepku svítící ve tmě (teletubbies:)). Napájecí zdroj (stabilizovany zdroj VN) je podobny jako minule a? na drobné úpravy. Podomácku vyrobeny násobi? jsem nahradil dvěma kaskádami z TV. Také jsem vyu?il sv?j radiometr RBGT-62a, abych p?ibli?ně stanovil intenzitu zá?ení (video ní?e). Citlivost na měkké zá?ení je v?ak ni??í a m??e ukazovat méně. Mě?ení je prováděno p?i napětí 30kV a proudu 400uA ze vzdálenosti 2m a poté 3m. Ve vzdálenosti 2m jde ru?i?ka za roh (více ne? 100mR/h) a ve vzdálenosti 3m ukazuje cca 40mR/h. Skute?ná hodnota je mnohonásobně vy??í, proto?e GM trubice je na rtg zá?ení méně citlivá. Pro rentgenování malych p?edmět? pomocí svítící samolepky jsem nastavil napětí 40kV a proud 200uA. Samolepka je vystavena zá?ení cca 1000R/h (10Sv/h). Fotoaparát má závěrku nastavenou na 4s. Je zde vidět, ?e citlivost samolepky na RTG zá?ení není p?íli? velká. Rentgen zapínám pomocí kabelového dálkového ovládání.

rtg zá?ení

     D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


Rentgenování obvodu TESLA MCA460 p?i napětí 40kV a proudu 200uA
Rentgenování obvodu TESLA MCA460 p?i napětí 40kV a proudu 200uA.

Rentgenování obvodu TESLA MCA460 p?i napětí 40kV a proudu 200uA
a se zdrojem v pozadí. Podsvětlení mA-metru a kV-metru je kv?li dlouhé závěrce p?eexponované.

integrovany obvod TESLA MCA460
Obvod MCA460 nalepeny na druhé straně papíru, ne? je samolepka :).

zdroj RTG zá?ení s elektronkou 6VS-1
zdroj RTG zá?ení s elektronkou 6VS-1 (klikněte pro zvět?ení)

te?ky na fotce zp?sobené dopadem RTG zá?ení na CCD prvek
Te?ky po vyfocení s objektivem namí?enym do prava od elektronky. Tělo fotoaparátu (plast, hliník) je pro RTG zá?ení propustné, ale ?o?ky vět?inu zá?ení pohltí. Proto je na ostatních fotkách daleko méně te?ek, ne? zde.

Plastová fosforescen?ní hvězda svítící v rentgenovém zá?ení
Plastová fosforescen?ní hvězda svítící v rentgenovém zá?ení.

Rentgenování 555ky
vnit?nosti 555ky

Rentgenování malého elektrolytu 1uF 50V
Rentgenování malého elektrolytu 1uF / 50V.

Rentgenování malého elektrolytického kondenzátoru 1uF 50VMě?ení elektronky 6VS-1 (6BC-1) p?i 30kV 400uA pomocí dozimetru RBGT 62a ve vzdálenosti 2m a 3m.P?edchozí
Dal?í
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏