English version

Rentgenové fotografie

    Je zajímavé se podívat na to, co bě?ně pou?íváme, v jiném spektru, ne? jsme zvyklí. Rentgenové fotografie zobrazují p?edměty na?í ka?dodenní pot?eby tak, jak je nem??eme vidět pouhym okem. Svět nepr?hlednych p?edmět? se stává transparentním. Snímky byly po?ízeny p?i relativně nízkém anodovém napětí 40kV a proudu 200uA, tedy anodovém p?íkonu pouhych 8W. K zobrazení poslou?ily rentgenové kazety se zesilujícími fóliemi popsané v p?edchozím ?lánku slou?ící jako fluoroskopy. Nejprve byla pou?ita kazetu v p?vodním stavu (v?echny fotky kromě prvních dvou). Poté byla jedna fólie vyjmuta a ukázalo se, ?e je lep?í, kdy? RTG zá?ení nemusí procházet tělem kazety, ale dopadá rovnou na fólii. Kazeta p?edpokládá vět?í anodové napětí a proto měkké zá?ení zna?ně zeslabuje. S vyjmutou fólií byla focena nabíje?ka (první 2 fotky) a jas je viditelně lep?í. ú?innost stínění je pe?livě kontrolována. Zdroj je ovládán pomocí dálkového ovládání. Anodové napětí je zvoleno nízké, aby zá?ení bylo dostate?ně měkké a díky tomu lehce stínitelné.


rentgenové zá?ení
    

D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


Rentgenování nabíje?ky Li-ion  p?es fólii KODAK lanex regular vykuchanou z kazety
Rentgenování nabíje?ky Li-ion p?es fólii KODAK lanex regular vykuchanou z kazety.

Rentgenování nabíje?ky Li-ion


nabíje?ka Li-ion


startér ze zá?ivky
startér ze zá?ivky (fotky pomocí nevykuchané kazety s fólií curix ortho regular)

zapalova?
zapalova?

USB-rozbo?ova?
USB-rozbo?ova?

elektrolyt
elektrolyt

laserové ukazovátko
laserové ukazovátko


Redukce

Kaskáda TPN-11/10
Kaskáda TPN-11/10

Tu?ková baterie
Tu?ková baterie

integrovany obvod DIP40
integrovany obvod DIP40

úsporka
úsporka

vypína?
vypína?

v?echny vy?e rentgenované p?edměty
v?echny vy?e rentgenované p?edměty

metr
metr

USB od bezdrátové my?i
USB od bezdrátové my?i (v?imněte si antény)

relé
relé

fo?ák od mobilu SE T300
fo?ák od mobilu SE T300

4 vy?e rentgenované p?edměty
4 vy?e rentgenované p?edměty

Vnit?nosti no?ní lampi?ky 1W
Vnit?nosti no?ní lampi?ky 1W

větrá?ek
větrá?ek

větrá?ek a no?ní lampi?ka
větrá?ek a no?ní lampi?ka

Rentgenovací systém s velkou rentgenkou Chirana a kazetou AGFA  se stínítkem curix ortho regular 400.
Znázorněny rentgenovací systém se zdrojem VN, rentgenkou Chirana a kazetou AGFA se stínítkem curix ortho regular 400.

Rentgenovací systém s velkou rentgenkou Chirana a kazetou AGFA ortho regular 400.
Foceno s dlouhou závěrkou, expozice 4s, světelnost 3,5.

P?ipevňování ?i?até rentgenky na izola?ní podstavec
P?ipevňování "?i?até" zubní rentgenky na izola?ní podstavec

P?ipevňování ?i?até rentgenky na izola?ní podstavec
upevnění ?roubem.

P?ipevňování ?i?até rentgenky na izola?ní podstavecP?ipojená ?i?atá zubní rentgenkaP?idáno: 2009
P?edchozí
Dal?í
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏