English version

Rentgenové fotografie II.

    P?iná?ím Vám je?tě jednu sérii fluoroskopickych fotek. Snímky byly po?ízeny p?i anodovém napětí 40kV a proudu 200uA, anodovém p?íkonu pouhych 8W. Pro zajímavost zde uvádím i celé schéma zdroje VN. Podrobněji o zdroji zde. K zobrazení poslou?ila zesilující fólie Kodak lanex regular (zelená, citlivost 400). Na zadní straně je hliníková fólie 35um (alobal), aby skrz ní neprosvítalo viditelné světlo. Fólie je umístěna 10-14cm od ohniska rentgenky. Zdroj je dálkově ovládany. ú?innost stínění je pe?livě kontrolována. Anodové napětí je zvoleno nízké, aby paprsky byly měkké a bylo je mo?né lehce a bezpe?ně stínit (zeslabit na úrovně ?ádově ni??í ne? p?írodní pozadí).

    Dal?í experimenty a ?lánky o RTG ji? nebudou. Prosím, nepi?te ?ádosti o zrentgenování tohohle a tohohle - pokusy byly provedeny jednorázově a nebudou opakovány vzhledem k velké náro?nosti zaji??ování jejich bezpe?nosti. Pokud chcete více, zajímavé ?lánky o dal?ích amatérskych kostrukcích RTG najdete nap?. na těchto webech:

vysokeskoly.cz/clanek/tomas-svoboda-od-zlatych-orisku-k-ceskym-hlavickam (CZ)

c4r0.elektroda.eu/_hv/index.php?page=_xrays (PL, ENG)
boginjr.com/electronics/xrays (ENG)
teralab.co.uk/Experiments/X_Rays/X_Rays_Page1.htm (ENG)
130.94.182.150/xray.htm (ENG)
celnav.de/hv/hvindex.htm (ENG)
kronjaeger.com/hv-old/index.html#xray (ENG)
forlix.org/articles/xrayrig.shtml (ENG)
dangerouslaboratories.org/xray1.html (ENG)
kurts-werkstatt.de/roentgen.htm (ENG)
noah.org/science/x-ray/stong (ENG)
belljar.net/xray.htm (ENG)
tesla-coils.narod.ru/hv5.html(RU)
walyou.com/homemade-x-ray-machine(ENG)
robin-wood.com/Tesla/X-ray.htm(ENG)
carlwillis.wordpress.com/2009/09/08/hand-cranked-x-rays(ENG)
flickr.com/photos/leonkrahe/with/4333502451(ENG)
4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?106277(ENG)
benkrasnow.blogspot.cz/2012/09/first-test-with-ebay-x-ray-tube.html(ENG)
teslacoil.ru/em/x-rays(RU)

Některá zajímavá cizí videa s experimenty s RTG jsem shromá?dil na stránce cizí videa.

rentgenové zá?ení
    

D?RAZNé VAROVáNí !!!
Tato stránka neslou?í jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není ur?ena k reprodukci. Z toho d?vodu zde nejsou popsány zásady bezpe?nosti práce. S rentgenovym zá?ením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové zá?ení je velmi nebezpe?né ionizující zá?ení. Je neviditelné a prochází vět?inou materiál?. M??e zp?sobit nemoc z ozá?ení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozá?ení, nádory a dal?í smrtelné choroby a také neplodnost ?i mutace potomk?. Za?ízení pracuje s velmi vysokym napětím. V ?ádném p?ípadě se nepokou?ejte zde popsany pokus realizovat! Pokud byste se i p?es varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost - v?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


Rentgenování nabíje?ky od mobilu
Rentgenování nabíje?ky od mobilu

rtg úsporky
rtg úsporky

multimetr se sondou
multimetr se sondou

analogovy multimetr
analogovy multimetr

budík s kalkula?kou
budík s kalkula?kou

krabi?ka s vyměnnymi ?roubováky
krabi?ka s vyměnnymi ?roubováky

minidisk rekordér
minidisk rekordér

plochá baterie
plochá baterie

kaskáda (násobi?) TPN-11/10
kaskáda (násobi?) TPN-11/10

Procesor Celeron 1,1GHz
Procesor Celeron 1,1GHz

V?echny vy?e rentgenované p?edměty
V?echny vy?e rentgenované p?edměty

rentgenovy snímek holícího strojku
holící strojek

rtg kuli?kové my?i
kuli?ková my?

rentgenování rentgenky :)
rentgenování rentgenky :)

rtg - relátka
relátka

rtg - digihra
digihra

rtg - ru?kovy mě?ící p?ístroj
ru?kovy mě?ící p?ístroj

rtg - Integrované obvody, svitkovy kondenzátor X2, USB
Integrované obvody, svitkovy kondenzátor X2, USB

rtg - zapalova? a úsporka
zapalova? a úsporka

fluoroskopické rentgenování focené ze strany rentgenky
A te? trochu jinym zp?sobem - focení ze strany, kde je umístěn p?edmět a rentgenka. Právě se rentgenuje USB od bezdrátové my?i.

fluoroskopické rentgenování focené ze strany r?ntgenky - startér ze zá?ivky
startér ze zá?ivky

fluoroskopické rentgenování focené ze strany roentgenky - Zapalova?
trochu jiny stín zapalova?e :)

fluoroskopické rentgenování focené ze strany rtgenky
je?tě jednou zapalova?


RTG - Hlavice barevně svítící LED sprchy. Je vidět deska DPS a vodou poháněny generátor.


Hlavice LED sprchy je?tě jednou, z opa?né strany. Viditelné jsou vyvody LED.

Schéma zdroje VN pro napájení rentgenky
Schéma zdroje VN pro napájení rentgenky (klikněte pro zvět?ení)

Celé rentgenovací pracovi?tě :)
Znázornění uspo?ádání jednotlivych prvk? systému.

Celé rentgenovací pracovi?tě :)
Prvky systému: Fotoaparát, zesilující fólie, rentgenovany objekt, rentgenka.

porovnání jasu fólie v kazetě a mimo kazetu
porovnání jasu fólie v kazetě (vlevo) a mimo kazetu (vpravo)


Video - Trojrozměrny (3D) rota?ní rentgen s motorem z mikrovlnky.


Video - Trojrozměrny (3D) rota?ní rentgen II.


Video - Fluoroskopicky rentgen sou?ástek.P?idáno: 2009
P?edchozí
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏