English version

Plazma ve sklenici

    Vyboje za sní?eného tlaku se chovají jinak ne? za tlaku atmosférického. Mají doutnavy charakter a jsou mnohem del?í. Jako nízkotlaká nádoba zde slou?í oby?ejná sklenice od p?esnídávky s těsnícím ví?kem. K evakuaci slou?í kompresor ze staré ledni?ky. Ten sice nedoká?e vytvo?it p?íli? vysoké vakuum, jen asi 5kPa, ale i tak se s ním dají dělat zajímavé pokusy. (Ke sklenici se samoz?ejmě p?ipojuje sací strana !!! :-) Jednu elektrodu tvo?í kovové ví?ko sklenice a druhou kousek alobalu p?ilepeny k jejímu dnu (vf proud prochází skrz sklo). Jako zdroj vysokého napětí m??e slou?it vn trafo z ?ernobílé televize (tedy trafo bez usměrnění) s jakymkoliv budi?em. Já pou?ívám MOSFET polom?stek napájeny ze sítě, ale posta?í i "dětsky" jedno?inny budi? na 12V. Trafo dává napětí 20kV s frekvencí asi 20kHz. Slabé vyboje vznikají i p?i p?ipojení jen jedné (?ivé) elektrody ke sklenici. Sklenice se od vyboj? zna?ně zah?ívá. P?i velkém vykonu nenechávejte trvale zapnuté!

     Pozor!!! Za provozu se nedotykejte vystupu vn trafa ani sklenice. Evakuovaná nádoba m??e implodovat, hrozí vá?ny úraz. V?e děláte na vlastí nebezpe?í. Za p?ípadné újmy neberu zodpovědnost.


Vyboje dlouhé 10cm ve sklenici p?i sní?eném tlaku


Sklenice s hadi?kou a p?ívody vn.


Kompresor z ledni?ky.


Vyboje jen s jednou elektrodou jsou ten?í a slab?í.


Sklenice s doutnavkou.

V?imněte si p?eru?eného vyboje


Videjko :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏