English version

SSTC IV. s IGBT

     SSTC IV. je pokusem o stavbu SSTC, ktery místo MOSFET? pou?ívá IGBT. Zapojení vychází z p?edchozích osvěd?enych obvod? SSTC I., SSTC II. a SSTC III.. MOSFETy jsem nahradil tranzistory IGBT, ka?dy z nich hned dvěma :). Typ STGW30NC60W nemá zabudované vnit?ní diody, Tak?e je pot?eba pou?ít samostatné antiparalelní diody. Já jsem pou?il velkou dvojdiodu STTH200L06TV1, ale myslím, ?e je zbyte?ně velká a ?lo by pou?ít nap?. 4ks MUR1560 nebo FES16JT, a to pro ka?dy IGBT vlastní. Dal?í mo?ností je pou?ít IGBT se zabudovanymi diodami. Osvěd?il se mi typ STGW30NC60WD, ktery se od p?edchozího typu p?íli? neli?í, snad jen těmi diodami. Vzhledem k velkému p?íkonu jsem u? vypustil oddělovací trafo a zapojil obvod p?ímo na sí?, podobně, jako to dělá vět?ina konstruktér? SSTC. Proto je pot?eba, aby potenciometr, kterym se ladí do rezonance, měl plastovou h?ídel, nebo v nouzi alespoň vhodny plastovy knoflík. Odru?ovací filtr L1 jsem získal z mikrovlnky. Za?ízení vy?aduje externí adaptér 14-15V pro ?ídící obvod, odebírany proud je velmi maly, kolem 10mA. V nouzi by ?lo toto napětí získat i srá?ením ze sítě, ale nevyhodou je, ?e p?i o?ivování by nebylo mo?né zapínat ?ídící obvod bez p?ipojené sí?ového napětí.

     Pracovní frekvenci lze regulovat v rozmezí 110 - 210kHz. Pou?ity sekundár by se proto měl vejít do tohoto rozmezí. Já jsem pou?il sekundár od ISSTC II., ktery je navinuty drátem pr?měru 0,2mm na novodurové trubce s pr?měrem 108mm. délka vinutí je 375mm. Rezonance bez kapacity je 204kHz. Se zakon?ovací kapacitou (plechovkami) jsem dosáhl rezonan?ní frekvenci 140kHz. Primár má 5z a také pochází od ISSTC II. Vyboje do země jsou asi 40cm a sr?ení 35cm. P?íkon je cca 1200 - 1400W. IGBT jsou skoro studené.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Obvody jsou galvanicky spojené se sítí. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT
schéma sstc IV. s IGBT

SSTC s IGBT v provozu
SSTC s IGBT v provozu

SSTC s IGBT v provozu


SSTC s IGBT v provozu


vyboje z tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT


vyboje z tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT


blokovací kondenzátory 2u2 450V
deska s blokovacími kondenzátory

Cely systém SSTC s IGBT kromě m?stku a filtru
Cely systém SSTC s IGBT kromě m?stku a filtru

Cely systém SSTC s IGBT kromě m?stku a filtru
Ka?dy IGBT má sv?j chladi?. Pou?il jsem staré chladi?e pro procesory. Dvojdioda má také vlastní chladi?.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏