English version

Zpo??ova? a stupňovy spína? na 230V

     ?asto pot?ebujeme, aby se jeden spot?ebi? automaticky zapínal s malym zpo?děním po zapnutí jiného spot?ebi?e. K tomuto ú?elu slou?í zpo??ova? na schématu ní?e. Zpo?dění je zaji?těno startérem ze zá?ivky, ktery obsahuje "spínací bimetalovou doutnavku". Po zapnutí te?e p?es cívku relé a odpor R1 proud startérem (úbytek na R1 je maly). Po chvíli se startér sepne, na cívku relé se dostane plné napětí a relé p?itáhne. Odpojí se odpor R1 a vy?adí se startér, díky ?emu? z?stane relé trvale sepnuté. Druhy kontakt relé zapne spot?ebi?. Odpor R1 ovlivňuje dobu zpo?dění. Pro 1k je ?as cca 0,5 - 1s. Men?í hodnota odporu znamená men?í ?as, minimum je cca 330R. Vět?í odpor znamená del?í ?as (p?íli? velky odpor by ale mohl zp?sobit, ?e relé nikdy nesepne).
     Velice podobně funguje i stupňovy spína?, ktery omezuje proudovy náraz zapínaného spot?ebi?e. U některych zátě?í, jako jsou velké motory, transformátory, ?i kondenzátory je nutné omezit zapínací náraz. To je zaji?těno pomocí spínání ve dvou stupních. Nejprve se zátě? p?ipojí p?es omezova? R2 (tím m??e byt vykonovy odpor, tlumivka, ?árovka...) a se zpo?děním se tento omezova? vy?adí pomocí kontaktu Re1b. Na schématech ní?e jsou zapojení jednoduchych dvoustupňovych spína??. První verze zapíná bez ohledu na stav zátě?e. R2 m??e byt poddimenzovany, proto?e je v provozu jen krátce. Druhá verze pracuje s podmíněnym sepnutím. Pokud by do?lo ke zkratu na zátě?i nebo p?etí?ení, vystupní napětí nebude dostate?ně velké a relé nesepne. V p?ípadě druhé verze musí byt R2 dimenzován na trvaly provoz nebo ji?těn (tepelnou) pojistkou.
     Verze 3 a 4 vyu?ívá relé s jedinym kontaktem a cívkou na 24V, které je dostupněj?í. ?asovou prodlevu lze ovlivnit hodnotou kondenzátoru C1. Zapojení je vhodné pro relé s proudem do 30mA, tedy s odporem cívky nad 800R. Ve verzi 3 je sí?ové napětí srá?eno kapacitně pomocí kondenzátoru C2 - 470n/250V~. Kondenzátor C2 ur?uje proud tekoucí cívkou relé. Pokud není trvale p?ipojena zátě?, která zajistí jeho vybití po vypnutí, je vhodné k němu p?ipojit paralelně odpor cca 1M/1W. Ve verzi 4 je napětí srá?eno odporem R1. Zapojení je jednodu??í ne? p?edchozí verze, ale nevyhodou je velká ztráta na R1 (okolo 7W). Zapojení verze 4 je inspirováno zapojením mikrovlnky Professor 700W.

     Pozor! Obvod pracuje s nebezpe?nym sí?ovym napětím. Kondenzátor m??e z?stat nabity na nebezpe?né napětí i po vypnutí. Odpor R2 se m??e p?eh?át a zp?sobit po?ár. V?e děláte na vlastní nebezpe?í, za p?ípadné újmy na zdraví ?i majetku neberu zodpovědnost.

schéma Zpo??ova?e a stupňového spína?e na 230V
Schéma zpo??ova?e a stupňového spína?e na 230V

schéma stupňového spína?e na 230V s relé 24V
Schémata stupňového spína?e na 230V s relé 24V.


Pokusné zapojení stupňového spína?e verze 1 se ?árovkou 1000W ve funkci omezova?e R2.


Video - Testování spína?e na t?ech MOTech, které by bez jeho pou?ití zp?sobily vyra?ení jisti?e.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏