English version

Miniaturní FM vysíla? s 1 tranzistorem laděny napětím

     Tento jednoduchy vysíla? umo?ňuje vysílání na rozhlasovém pásmu FM (VKV/VHF) 87,5 - 108 MHz. Je tvo?en jednoduchym oscilátorem s k?emíkovym planárním vf tranzistorem typu PNP. P?ímo k oscilátoru je p?ipojena anténa. Díky velké amplitudě vf napětí sta?í anténa délky cca 5-10cm. Já jsem pou?il 7cm měděného drátu pr?měru 1mm izolovaného bu?írkou. V obvodu jsem eliminoval ladící kondenzátor, ktery je obvykly pro vět?inu bě?nych ?těnic a miniaturních vysíla??, proto?e tento kondenzátor zna?ně komplikuje ladění. Z vlastní zku?eností vím, ?e pokud se k takovému kondenzátoru p?iblí?íte ?ímkoliv, pracovní frekvence se hned změní :). Proto jsem raději zvolil ladění pomocí napětí (jedná se tedy o tzv. VCO). Místo ladícího kondenzátoru je pou?it varikap (kapacitní dioda), která mění svojí kapacitu změnou závěrného stejnosměrného napětí. M??eme tedy ladit pracovní frekvenci změnou stejnosměrného napětí pomocí trimru P1. Varikap sou?asně zaji??uje i frekven?ní modulaci.
     O?ivení obvodu: P1 nastavte na st?ed. Zapněte rozhlasovy p?ijíma? FM a nala?te ho na nějakou neobsazenou frekvenci v pásmu 87,5 - 108 MHz. Usly?íte ?um. Zapněte vysíla? a nejprve nala?te pracovní frekvenci hrubě roztahováním závit? cívky L1. Poté frekvenci dola?te jemně pomocí P1. Správné naladění se projeví tím, ?e ?um v radiop?ijíma?i utichne. Poté m??ete p?ipojit na vstup zdroj signálu (nap?. Kazetovy, CD nebo MP3 p?ehráva?, gramofon, zvukovy vystup PC nebo notebooku, apod.). Mo?né je i ladění s ji? p?ipojenym zdrojem signálu. Obvod se m??e napájet i z napětí 5V dostupného na USB portu PC ?i notebooku.
     Cívka L1 je vzduchová a má 6 závit? drátu 0,5mm navinutych na pr?měru 3mm. Varikap je libovolny, ktery pokryje rozsah cca 5-20pF, nap?. BB105, KB105, KB109. Já pou?il varikap KB109G od Tesly se ?lutou barvou na katodě. Tranzistor je vysokofrekven?ní planární typu PNP, nap?. BF970, BF979, a pod. Lze pou?ít i jiny typ pouzdra. Nevyhodou obvodu je citlivost na změny napájecího napětí (mění se tím i napětí varikapu a tedy pracovní frekvence). Anténa je p?ipojena p?ímo k oscilátoru, tak?e pokud se jí dotknete rukou nebo polo?íte na vodivy p?edmět, frekvence se posune. Na svou jednoduchost v?ak obvod pracuje p?ekvapivě dob?e a dosah je cca 20-100m. Napájení je mo?né zdrojem 5-12V nebo baterií. Zdroj by neměl byt zvlněny, proto?e by se do vysílaného signálu dostal brum.

     Varování: Vysílání na pásmu FM-VKV je nelegální. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné právní postihy kv?li nelegálnímu vysílání nebo kv?li zneu?ití ?těnice k nelegálnímu odposlechu! V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

Schéma miniaturního vysíla?e FM VKV/VHF 87,5 - 108 MHz.
Schéma miniaturního vysíla?e FM VKV/VHF 87,5 - 108 MHz.


Hotovy miniaturní FM vysíla? v provedení SMD o rozměrech desky 32 x 17mm.


FM vysíla? s 9V baterií a MP3 jako zdrojem signálu.


vysíla? p?ed o?íznutím desky a nasazením bu?írky na anténu.


Obrazec DPS vyfrézovany do desky (tzv. brou?ák).


Vysíla? na ne?isto - vyvoj.


Cívka L1 se závity u sebe - vět?í induk?nost - men?í frekvence


L1 s rozta?enymi závity - men?í induk?nost - vět?í frekvence


Televizní vf UKV moduly - z nich lze zdarma získat témě? v?echny sou?ástky v?etně vf tranzistor? a varikap?.


Ukázka r?znych vf planárních tranzistor?. Některé pracují a? do několika GHz.


Ukázka r?znych varikap?.


Video - o?ivování a test vysíla?e s MP3.zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏